Obvestilo o pomembnem sodnem postopku

 

Postopek je potreben zaradi:
– varovanja interesov vlagateljev podsklada KD Bond, obvezniški – EUR, in
– varovanja zastaralnega roka.

Po naši oceni postopek ne bo imel večjega vpliva na vrednost enote premoženja podsklada KD Bond, obvezniški – EUR. Če bomo ocenili drugače, bomo vlagatelje obvestili skladno s predpisi.

Dodatne informacije lahko vlagatelji pridobijo po elektronski pošti na naslov kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja alternativnega investicijskega sklada – nepremičninskega sklada

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o podaljšanju mandata članu uprave KD Skladi, d. o. o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nov podsklad KD Corporate Bonds, obvezniški – EUR

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati dne 5. 1. 2017.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bodo od 27. 12. 2016 dostopni besedilo sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada KD Corporate Bonds, obvezniški – EUR, in druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o podaljšanju mandata članov nadzornega sveta

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP o priznanju statusa specialnega investicijskega sklada

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o pomembnih sodnih postopkih

Postopka sta potrebna zaradi:
– varovanja interesov vlagateljev podsklada KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, h kateremu se je v oktobru 2016 pripojil podsklad Ilirika Modra kombinacija fleksibilni, s čimer je upravičenost prešla na podsklad KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, in
– varovanja zastaralnega roka.

Po naši oceni postopka ne bosta imela večjega vpliva na vrednost enote premoženja podsklada KD Galileo, mešani fleksibilni sklad. Če bomo ocenili drugače, bomo vlagatelje obvestili skladno s predpisi.

Dodatne informacije lahko vlagatelji pridobijo po elektronski pošti na naslov kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o izvedbi pripojitev

Prenosni podsklad ILIRIKA Krovnega sklada:Prevzemni podsklad KD Krovnega sklada:
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni>KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški>KD Vitalnost, delniški
ILIRIKA Gazela dinamični>KD Amerika, delniški
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični>KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
ILIRIKA Azija dinamični>KD Indija – Kitajska, delniški
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični>KD Novi trgi, delniški
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični>KD Vzhodna Evropa, delniški
ILIRIKA Energija delniški>KD Surovine in energija, delniški
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni>KD Bond, obvezniški – EUR

Z dnem 3. 10. 2016 so se investicijski kuponi podkladov Ilirika Modra kombinacija fleksibilni, Ilirika Farmacija in tehnologija delniški, Ilirika Gazela dinamični, Ilirika Globalni sklad skladov dinamični, Ilirika Azija dinamični, Ilirika Razvijajoči trgi dinamični, Ilirika Vzhodna Evropa dinamični, Ilirika Energija dinamični in Ilirika Obvezniški fleksibilni razveljavili in v spodaj navedenem menjalnem razmerju zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov, h katerim so se pripojili:

Prenosni podsklad, ki se pripoji in prenehaPrevzemni podskladMenjalno razmerje
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilniKD Galileo, mešani fleksibilni sklad0,2402124502
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniškiKD Vitalnost, delniški4,2619066675
ILIRIKA Gazela dinamičniKD Amerika, delniški5,7859845742
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamičniKD Prvi izbor, sklad delniških skladov0,9838191989
ILIRIKA Azija dinamičniKD Indija – Kitajska, delniški4,4235002075
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamičniKD Novi trgi, delniški1,0284984691
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamičniKD Vzhodna Evropa, delniški3,7122171124
ILIRIKA Energija delniškiKD Surovine in energija, delniški0,7763953930
ILIRIKA Obvezniški fleksibilniKD Bond, obvezniški – EUR0,0297494466

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi in o ponovnem imenovanju članov nadzornega sveta

Adriatic Slovenica d. d. je dne 31. 8. 2016 v nadzorni svet KD Skladi, d. o. o., za čas od 4. 9. 2016 do 4. 9. 2017 imenoval sedanje člane nadzornega sveta družbe: Tomaža Butino, Matijo šenka in Jureta Kvaternika.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava