Kaj je vzajemni sklad?

 
Investicijski sklad je premoženje v obliki naložb v vrednostne papirje in druge finančne instrumente. Njegovi lastniki so vlagatelji. Vsakemu od njih pripada sorazmeren del vrednosti premoženja investicijskega sklada, odvisno od tega, koliko in kdaj je vplačal vanj. Prednosti takšnega kolektivnega nalaganja so v tem, da omogoča nakup finančnih instrumentov, do katerih posameznik sam ne bi mogel priti, da premoženje sklada upravljajo strokovnjaki, ki lahko dosežejo višje donose kot običajni vlagatelj, ter da se stroški trgovanja s finančnimi instrumenti porazdelijo in s tem za posameznega vlagatelja znižajo. Morda največja prednost pred individualnim nalaganjem na kapitalske trge pa je v znižanju tveganja, ki ga omogoča velika razpršenost naložb investicijskega sklada.

Kaj je krovni sklad?

 
Krovni sklad je sestavljen iz dveh ali več (pod)skladov, ki jih upravlja ista družba za upravljanje. Čeprav so (pod)skladi združeni v en krovni sklad, so še vedno med seboj oblikovani kot ločeno premoženje ter se razlikujejo glede na naložbeni cilj, naložbeno politiko in stroške. Za vlagatelje so krovni skladi zanimivi zaradi davčnega ščita, naš KD Krovni sklad pa vlagateljem ponuja še dodatno prednost, to je brezplačne prenose med njegovimi podskladi*.

Cilj posameznega sklada

 
Vlagatelji lahko izbirajo med različnimi vzajemnimi skladi ali t. i. podskladi, ki se med seboj razlikujejo glede na naložbeno politiko in cilje. Naložbena politika sklada določa upravitelju, katere vrednostne papirje lahko vključi v portfelj sklada in v kakšnem deležu. Z njo je določena usmerjenost sklada na določen kapitalski trg zaradi zagotavljanja dolgoročne vrednosti kapitala za izpolnjevanje vlagateljevih dolgoročnih finančnih potreb in ciljev, kot so pokojnina, šolanje otrok, nakup stanovanja itd.

Vrste skladov

 

Kapitalska rast


Tveganje: visoko do zelo visoko
Časovni okvir: 6 do 10 let ali več

Obrestovani dohodki


Tveganje: visoko
Časovni okvir: 3 do 5 let

Prihodek


Tveganje: srednje
Časovni okvir: 1 do 3 let

Ohranjanje vrednosti


Tveganje: nizko
Časovni okvir: do 1 leta

Delniški skladi

Pri delniških skladih je izmed vseh vrednostnih papirjev največ premoženja investiranega v delnice, zato je ta vrsta skladov med visoko tveganimi skladi, ki vlagateljem ob sprejemanju tega tveganja omogočajo večje donose. Cilj delniških skladov je dolgoročno plemenititi premoženje z rastjo cen delnic in reinvestirati dividende. Delniški skladi so zato primerni le za vlagatelje, katerih perspektiva je dolgoročna in ki vloženega denarja ne potrebujejo od 5 do 10 let.

Mešani sklad

V to skupino uvrščamo uravnotežene sklade, ki so sestavljeni iz višje tveganih delniških naložb in tudi nižje tveganih obvezniških naložb. Njihov cilj je zagotavljati tekoče donose in možnost doseganja potencialne rasti. Delniške naložbe omogočajo potencial rasti, medtem ko obvezniške naložbe v nestanovitnih časih na delniških trgih zagotavljajo določeno stabilnost portfelja. Tako ponujajo vlagateljem možnost prilagoditve tržnim razmeram. Primerni so za tiste, ki sprejemajo določeno srednje tveganje in ne želijo biti izpostavljeni visoko tveganim delniškim naložbam.

Naš mešani sklad: KD Galileo

Obvezniški sklad

Naložba v obvezniški sklad je nižje tvegana, saj je njegov portfelj sestavljen iz vrednostnih papirjev s fiksnim donosom, kar vlagatelju skozi daljše obdobje prinaša nižje, toda redne donose. Gibanje vrednosti točke sklada je odvisno od dogajanja na obvezniškem trgu in sprememb obrestnih mer centralnih bank. Sklad je primeren za vlagatelje, ki iščejo dokaj varno naložbo.

Naš obvezniški sklad: KD Bond

Sklad denarnega trga

Ta vrsta sklada je nizkotvegani sklad, ki vlaga v depozite najboljših bank in izbrane instrumente denarnega trga. Primeren je za najbolj previdne vlagatelje, katerih cilj je le ohranjati in vzdrževati kapital. Cilj sklada in njegovih vlagateljev je na letni ravni presegati inflacijo in ustvarjati realno vrednost. Namesto držanja sredstev doma »v nogavici«, kjer inflacija skozi leta zmanjšuje kupno moč hranjenega denarja, tega lahko vlagatelji investirajo v denarni sklad, ki jim ob ohranjanju vrednosti omogoča tudi visoko likvidnost. Prav tako je sklad primerno zatočišče ob visokem nihanju na delniških trgih.

Naš denarni sklad: KD MM

Prilagoditev portfelja KD Krovnega sklada

 
Vlagatelji lahko med obdobjem varčevanja svojo naložbo v izbranih skladih KD Krovnega sklada tudi prilagajajo. To se uredi s prenosom sredstev izbranega sklada na novi izbrani sklad. Pri tem ne nastanejo dodatni stroški, saj družba ne zaračunava prenosa, hkrati pa ni nobenih obveznosti z davčnega vidika. Razlika je le v primeru, če vlagatelj prehaja iz denarnega sklada KD MM, ki nima vstopnih stroškov. Tukaj nastane enkraten strošek, in sicer vstopni stroški sklada, v katerega se sredstva prenesejo.

Varčevanje v skladih

 
Skladi so namenjeni dolgoročnemu varčevanju (za daljše obdobje). Večina varčevalcev varčuje na bankah – na varčevalni računih in v depozitih, največja naložba pa je velikokrat nepremičnina (hiša ali stanovanje). Ob sami besedi investiranje večina ljudi pomisli, da za to nima dovolj znanja ali časa. Toda prav skladi so preprost produkt za varčevanje oziroma investiranje, namenjen širši množici, ki je priljubljen po vsem svetu.

Kako začeti?

 
1) Določite cilje in časovni horizont varčevanja oziroma namen investicije
Ko ima vlagatelj določen cilj in časovni okvir varčevanja ali investiranja, s finančnim svetovalcem lažje najdeta ustrezni sklad ali varčevalni produkt.
2) Razmislite o svojih finančnih razmerah in razpoložljivih prihrankih
Glede na razpoložljivo finančno stanje, predvsem pa višino dosegljivih prihrankov, boste lahko s finančnim svetovalcem izbrali pravi način vplačevanja – ali enkratno ali obročno – in tudi primerno vrsto sklada ali preučili možnosti varčevanja v naših vnaprej pripravljenih varčevalnih produktih.
3) Poučite se o različnih vrstah skladov ter preglejte našo ponudbo skladov in drugih produktov
Pred pristopom je priporočljivo, da si vlagatelji vzamejo čas in razumejo različne vrste skladov, spoznajo lastnosti delniških in tudi varnejših vrst skladov. Na KD Skladih vam ponujamo paleto 16 skladov, ki investirajo v različne finančne instrumente, in tudi že vnaprej pripravljene varčevalne produkte.
4) Podpiramo koncept strokovnega finančnega svetovanja. Izkoristite možnost brezplačnega pogovora s finančnim svetovalcem
V družbi KD Skladi podpiramo koncept strokovnega finančnega svetovanja. Finančni svetovalci delujejo v najboljšem interesu vlagatelja, zato da bi povečevali vrednost njegovega premoženja in s svojim neodvisnim pogledom pomagali določiti dolgoročne investicijske cilje, časovni okvir varčevanja in nagnjenost k tveganju. Na podlagi takega svetovanja vam bodo predlagali različne produkte. Naš cilj je postati vaš dolgoročen partner za načrtovanje vaših prihrankov.

Transparentni stroški

 
Stroške vzajemnih skladov lahko na splošno delimo v dve kategoriji: neposredni vstopni stroški (stroški, obračunani neposredno iz vaše investicije, vplačila) in posredni stroški sklada (stroški, ki se »trgajo« od premoženja sklada). Stroški vsakega sklada so navedeni v Prospektu KD Krovnega sklada in na naši spletni strani v rubriki Trženjska politika.

Kaj so vstopni stroški?

 
Vstopni stroški so nadomestilo za finančne svetovalce in njihove storitve. Finančni svetovalci vam lahko pomagajo opredeliti potrebe, najti primerno naložbo ter doseči finančne cilje in izbrati finančne odločitve. Seznanjajo vas z dogajanjem na kapitalskem trgu in vam pomagajo razpršiti premoženje tako, da lažje izpolnite cilje.

Kaj so stroški sklada?

 
Stroški sklada pokrivajo stroške, ki nastajajo ob delovanju sklada, in za poplačilo drugih storitev, povezanih z njegovim delovanjem. Stroški upravljanja sklada ali t. i. upravljavska provizija pokrivajo stroške vodenje in upravljanje sklada. V skupino stroškov sklada spadajo še stroški poslovanja, davčni stroški ter stroški pravnih in revizijskih poročil.

Kaj je upravljavska provizija?

 
To je strošek na letni ravni, ki ga zaračunava družba za upravljanje sklada in za izbiro njegovih vrednostnih papirjev, ki so del portfelja (premoženje oziroma naložbe) tega sklada. Je strošek tima upraviteljev, ki pokriva njihovo strokovno poznavanje trga in strokovnost pri izbiri ustreznih vrednostnih papirjev za vsak posamezni sklad, ki so bistveni pri doseganju in izpolnjevanju naložbenih ciljev, hkrati pa ne povzročajo nepotrebnih tveganj. Stroški upravljanja so različni glede na različne okoliščine, v katerih je primerno, da se zaračunavajo tudi višji stroški. Višina je odvisna od naložbene strategije sklada. Na primer, nekatere vrste vrednostnih papirjev zahtevajo bolj dovršena raziskovalna prizadevanja upraviteljev, na primer različni mednarodni vrednostni papirji, katerih izbira, kot del portfelja posameznega sklada, je lahko odvisna od raziskav več ljudi, na več različnih lokacijah. Naš upraviteljski tim osebno obiskuje različna podjetja v regiji in tako naložbe naših skladov preuči ne samo ob branju njihovih bilanc in finančno-ekonomskih analiz, ampak tudi z osebnimi sestanki z upravami in menedžmentom podjetij, katerih delnice so del naših skladov.

Prednosti

 
Ob izbiri skladov, ki jih upravlja družba KD Skladi, ne potrebujete zapletenega finančnega znanja in veliko časa, da bi preučevali podjetja, njihove delnice in delovanje kapitalskega trga. Tukaj je KD Krovni sklad, ki ga za vas upravlja družba KD Skladi, z naslednjimi prednostmi:

Prednosti varčevanja v skladih

 
Večja dolgoročna donosnost kot druge oblike varčevanja:
z varčevanjem v skladih lahko dolgoročno dosegate potencialno večje donose, kot bi jih dosegli z naložbami s fiksnim donosom (obveznice, instrumenti denarnega trga).
Varnost premoženja v skladih zaradi visoke zakonske regulative:
vlaganje v sklade je zakonsko strogo urejeno. Premoženje sklada je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja sklad, tako da premoženje vlagateljev ni odvisno od poslovanja družbe. Poleg tega naložba v sklad omogoča večjo razpršenost premoženja kot neposredne naložbe v delnice.
Enostavnost varčevanja v skladih:
varčevanje v skladih je preprosto, saj vam ni treba vsakodnevno spremljati gibanja posameznih delnic na borzi. Naložbe za vas upravljajo strokovno usposobljeni upravitelji, ki premišljeno izbirajo naložbe po načelu razpršitve tveganj z namenom povečati vrednost premoženja sklada.
Preprost pristop:
prek spletne poslovalnice KD Skladi.net ali osebno na sedežu družbe ali v poslovalnicah.
Prilagodljivost osebni situaciji vlagatelja:
vplačujete po želji – enkrat, večkrat oziroma kadar koli –, lahko pa se odločite tudi za direktno obremenitev ali varčevalni načrt in v sklad vplačujete v rednih, vnaprej dogovorjenih obrokih. Znesek vplačila določite sami glede na svoje zmožnosti. Lahko ga spreminjate.
Davčna ugodnost:
krovni sklad omogoča vlagatelju prehajanje med podskladi z odlogom davčne obveznosti in tako davčno ugodnejše prilagajanje naložb v primeru spremenjenih naložbenih ciljev. Varčevanje v skladih je davčno ugodnejše v primerjavi z neposrednimi naložbami v vrednostne papirje, saj je obdavčitev sklada drugačna od obdavčitve vlagatelja, ki bi neposredno vlagal enako kot sklad.
Preglednost:
vrednost premoženja v skladu je razvidna v vsakem trenutku; število enot premoženja sklada pomnožite z vrednostjo enote premoženja sklada (VEP), objavljeno v dnevnih časopisih in na različnih spletnih straneh. Aktualno stanje naložb in opravljene transakcije lahko kadar koli spremljate prek spletne poslovalnice KD Skladi.net.
Dostop do vloženih sredstev:
izplačilo sredstev iz sklada lahko zahtevate kadar koli, višino in način izplačila (enkratno, obročno) pa določite sami.
Nižji stroški upravljanja:
sklad lahko zaradi svoje velikosti dosega nižje stroške trgovanja kakor posamezen vlagatelj na borzi.
Jasno definirani stroški:
stroški so vnaprej znani, po odbitku vstopnih stroškov se vsa vplačana sredstva začnejo takoj plemenititi.
Strokovno upravljanje in vodenje:
visoko usposobljeni strokovnjaki, ki obiskujejo podjetja ter spremljajo njihov razvoj in možnosti za rast.
Razpršenost naložb:
za doseganje dolgoročno optimalnih rezultatov.
Raznolikost izbire naložbenih politik:
za oblikovanje naložbenega načrta, ki temelji na vaših ciljih.

Mesečno varčevanje

 
Kakšen je vaš cilj? Želite varčevati za pokojnino, morda za vaše otroke, da bodo lažje študirali ali le za večjo kakovost vašega življenja? Se ob tem sprašujete, kdaj je potem pravi čas za vstop v vzajemne sklade in v koliko skladov je primerno vlagati?

Ko imamo na voljo neko vsoto denarja ali ko razmišljamo o finančni prihodnosti, se zavedamo, da si moramo za prihajajoče čase in potrebe nekaj privarčevati. Varčevanje je smiselno tudi v naložbi, ki nam lahko dolgoročno prinese več kot varčevanje v depozitih, kjer je obrestna mera le nekoliko višja od letne inflacije. Varčevanje v skladih (delnicah in obveznicah) vlagatelju, zgodovinsko gledano, dolgoročno lahko prinaša večjo donosnost kot varnejše denarne naložbe (depoziti).

Pa poglejmo, kako lahko inflacija »odgrizne« del vašega donosa ali naredi luknjo v nogavici, če denar hranite doma:Donos in inflacija

Donos in inflacija
Graf je le ilustrativne narave. Podatki so vezani na leto 2013 - Slovenija.Katero naložbo torej izbrati in kdaj je pravi čas za vstop?

Družba KD Skladi vam ponuja tri pakete skladov, ki so sestavljeni iz treh ali štirih skladov z različnimi naložbenimi zgodbami. V paket skladov vplačujete redno mesečno, najnižji obrok lahko znaša 30 evrov, paket skladov tudi nima vstopnih stroškov, kar ga uvršča med ugodnejše načine varčevanja v skladih. Če vam takšna oblika ne ustreza, vam omogočamo redno mesečno vplačevanje v posamezni izbrani sklad, z direktno obremenitvijo ali, kot bi včasih rekli, »preko trajnika«, kar pomeni, da se vam vsak mesec direktno z vašega osebnega računa izvede mesečni obrok, ki se investira v vaš izbrani sklad.


Različne empirične raziskave in tehnične analize so pokazale prednosti varčevanja z rednimi mesečnimi vplačili v vzajemne sklade:

Z rednimi mesečnimi vplačili vlagatelj manj tvega, da bo vstopil na kapitalski trg v napačnem trenutku, torej lahko vstopa v času rasti ali padanja točke sklada (enote premoženja).

Kdaj vstopiti na kapitalske trge?

Z rednimi mesečnimi vplačili vlagatelj manj tvega, da bo vstopil na kapitalski trg v napačnem trenutku, torej lahko vstopa v času rasti ali padanja točke sklada (enote premoženja).

Prednosti mesečnih zneskov

 
Pa poglejmo, kakšna je lahko razlika enkratnih in rednih mesečnih vplačil na primeru dveh vlagateljev, ter ponazoritev metode povprečnega stroška:

Matej: enkratno vplačilo 600 EUR
mesec znesek vplačila (v EUR) VEP (v EUR) št. pridobljenih točk
januar 600 5 120


Peter: 600 EUR, razdeljenih na redna mesečna vplačila po 50 EUR
mesec znesek vplačila (v EUR) VEP (v EUR) št. pridobljenih točk
januar 50 5 10
februar 50 4.5 11
marec 50 4 13
april 50 3.5 14
maj 50 3 17
junij 50 2.5 20
julij 50 2 25
avgust 50 2.5 20
september 50 3 17
oktober 50 3.5 14
november 50 4 13
december 50 5.5 9
SKUPAJ VPLAČILO: 600 POVPREČNI VEP: 3,5* 182

* V tabeli so zaradi jasne in nazorne razlage metode povprečnega stroška uporabljeni namišljeni podatki – nerealno visoka nihanja VEP (vrednost enot premoženja).

Iz zgornjih dveh tabel je razvidno, da z enako vsoto vplačil kot pri enkratnem vplačilu pridobimo večje število točk, zato lahko privarčujemo več kot pri enkratnem vplačilu. Torej ob discipliniranem mesečnem vplačevanju vlagatelj dolgoročno zaradi metode povprečnega stroška z enako vsoto denarja lahko privarčujete več, saj kupuje različno število točk.

Razpršenost naložb

 
Velikokrat smo že poudarili, da ni dobro nositi »vseh jajc v eni košari«. Če nam košara pade iz rok, koliko jajc ostane celih? To pomeni, da je ne glede na to, ali se vlagatelj odloči za enkratno vplačilo ali za redno mesečno vplačevanje, varneje izbrati sklad s široko naložbeno zgodbo, saj s tem ni odvisen od rezultata ene same zgodbe (regije ali sektorja), ampak so možnosti razpleta različne. Večina vlagateljev tudi nima časa ali možnosti, da bi neprestano spremljali, kaj se dogaja s podjetji, vključenimi kot naložbe v portfelj izbranega sklada. Za to skrbi strokovna ekipa upraviteljev. In čeprav razpršenost (diverzifikacija) ne zagotavlja donosa in zaščite pred izgubami, vam lahko bistveno pomaga ublažiti nihajnost (volatilnost), torej nestanovitnost delniških trgov.

Lastnosti

 
Vzajemni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist vlagateljev. Glavne lastnosti sklada so:

Strokovno vodenje sklada

 
Naložbe vsakega sklada skrbno izbirajo in spremljajo usposobljeni strokovnjaki, ki iz različnih delnic, obveznic in denarnih instrumentov ali njihove kombinacije oblikujejo različne portfelje naših skladov.

Lastništvo

 
Vlagatelj, ki svoja sredstva investira v izbrani sklad, je lastnik oziroma imetnik točk izbranega sklada. Prav sklad vam omogoča, da lahko že z majhnimi zneski ali vsotami denarja vstopate na svetovne finančne trge in ste tako vključeni v celoten portfelj sklada, kar vam daje prednost pred samostojnim vstopom v borzno trgovanje, ki je lahko stroškovno veliko dražje.

Razpršenost naložb znotraj sklada

 
Z investiranjem v sklad se vlagateljeva sredstva v portfelju razpršijo v številne vrednostne papirje, kar zmanjšuje tveganje. To pomeni, da ne stavite le na enega konja. Bolj so naložbe sklada geografsko ali sektorsko razpršene, manjše tveganje na daljše obdobje je to za vas. Ozko geografsko ali sektorsko usmerjeni skladi so zato višje do visoko tvegani skladi in primerni samo za vlagatelje, ki investiranih sredstev ne bodo potrebovali vsaj 10 let ali več ter ki lahko sprejemajo visoka nihanja vrednosti točke takega sklada.