Vplačila v sklade

Družba za upravljanje mora ob vlagateljevem pristopu k pravilom upravljanja krovnega sklada, vplačilih, prenosih in izplačilih investicijskih kuponov izvajati postopke, določene s predpisi s področja družb za upravljanje in investicijskih skladov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi. Navedena pravila so namenjena predvsem večji varnosti vlagateljev, omejevanju tveganj in preprečevanju morebitnih zlorab.
Vlagatelj postane imetnik investicijskih kuponov enega ali več podskladov z vplačilom nakupne vrednosti investicijskega kupona na denarni račun posameznega podsklada. Investicijski kuponi podskladov se lahko vplačajo samo v denarju. Vlagatelj vplačuje investicijske kupone podsklada po neznani vrednosti enote premoženja. Nakupna vrednost investicijskega kupona je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja (VEP) podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.

Vlagatelj ob pristopu k pravilom upravljanja prejme sklicno številko za posamezen podsklad, s pomočjo katere vplača sredstva na transakcijski račun izbranega podsklada, odprt pri skrbniku krovnega sklada. Vsak plačilni nalog mora vsebovati sklicno številko. Vzorec izpolnjenega plačilnega naloga si lahko vlagatelj ogleda v spletni poslovalnici KD Skladi.net. Vlagatelj vplačilo opravi pri izvajalcih plačilnega prometa (na bančnem okencu, pošti) ali v svoji elektronski banki. V primeru elektronskega pristopa prek spletne poslovalnice KD Skladi.net mora vlagatelj prvo vplačilo opraviti s svojega transakcijskega (osebnega) računa, ki ga je navedel na pristopni izjavi.

Nepravilno izvedenih vplačil družba za upravljanje ne more upoštevati. Nepravilno vplačilo je zlasti:
 • vplačilo brez sklica oziroma z napačno sklicno številko;
 • vplačilo, opravljeno na podlagi nepravilne pristopne izjave (pristopna izjava je nepravilna, če na njej niso izpolnjene vse potrebne rubrike, če podatki niso dobro razvidni (tudi prečrtani, popravljeni podatki) ali sploh niso razvidni, če ne vsebuje vseh potrebnih prilog, če je podana na napačnem obrazcu, če ne vsebuje vseh podatkov za varčevalni načrt ali je izpolnjenih več rubrik za varčevalni načrt, če ni podpisana, če jo je sklenila druga oseba);
 • vplačilo, opravljeno na podlagi pristopne izjave, ki je družba za upravljanje ni prejela;
 • vplačilo, opravljeno na podlagi pristopne izjave, sklenjene v spletni poslovalnici KD Skladi.net, ki je družba za upravljanje še ni potrdila (še nima statusa potrjeno);
 • vplačilo, opravljeno na napačen podsklad oziroma transakcijski račun (vlagatelj ima pristopno izjavo sklenjeno za drug podsklad);
 • prvo vplačilo vlagatelja, ki je pristopno izjavo sklenil v spletni poslovalnici KD Skladi.net, ki ni opravljeno z njegovega transakcijskega (osebnega) računa, navedenega na pristopni izjavi;
 • vplačilo, opravljeno na pristopno izjavo, ki je prenehala veljati zaradi prekinitve sodelovanja z vlagateljem.
Vlagatelj se lahko odloči za enkratna vplačila ali za obročno vplačevanje (varčevalni načrt), ki je na voljo tudi v obliki paketa skladov. Družba za upravljanje vlagateljem omogoča, da lahko vplačujejo investicijske kupone podsklada KD Krovnega sklada s pomočjo direktnih obremenitev SEPA ali pooblastila delodajalcu. Oba načina poenostavita predvsem vplačevanje obrokov v okviru varčevalnih načrtov, sklenitev direktnih obremenitev SEPA pa je pogoj za pakete skladov.


ENKRATNA VPLAČILA

Vlagatelj lahko enkratno vplačilo opravi kadar koli s plačilnim nalogom, ki se sklicuje na sklicno številko (številko pristopne izjave), na transakcijski račun izbranega podsklada, in sicer pri izvajalcih plačilnega prometa ali prek svoje elektronske banke. Družba za upravljanje si ob vsakem vplačilu obračuna vstopne stroške, kot so opredeljeni za posamezen podsklad in znašajo od 0 do največ 3 % vrednosti vplačanega investicijskega kupona. V primeru višjih vplačil si družba za upravljanje obračuna vstopne stroške v skladu z lestvico, opredeljeno za posamezen podsklad. Za vsako morebitno nadaljnje vplačilo, ki ga opravi imetnik investicijskega kupona, je postopek enak kot pri prvem vplačilu.

OBROČNA VPLAČILA

Z vnaprej dogovorjenimi obročnimi vplačili v okviru varčevalnih načrtov dobi vlagatelj možnost, da za skupna vplačila v obdobju varčevanja plača vstopne stroške po nižji stopnji, kot bi jih plačal v primeru, če bi denarna sredstva v enaki velikosti vplačeval z enkratnimi vplačili v podsklad. Paketi skladov omogočajo vplačila brez vstopnih stroškov, vendar se v določenih primerih zaračunajo izstopni stroški.

Vlagatelj ima lahko v istem podskladu več ločenih aktivnih varčevalnih načrtov hkrati. Vlagateljem priporočamo, da si vplačila v okviru varčevalnih načrtov poenostavijo s sklenitvijo direktne obremenitve SEPA (ki je pogoj za sklenitev paketa skladov) ali s pooblastilom delodajalcu. Družba za upravljanje ponuja različne varčevalne načrte z različnimi ugodnostmi. Varčevalnega načrta ni mogoče skleniti za KD MM, sklad denarnega trga - EUR. Pri obročnem vplačevanju lahko družba za upravljanje potrdilo o izdaji investicijskih kuponov imetniku pošlje le vsakih šest mesecev.

Paketi skladov
omogočajo vlagateljem istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakcijski račun paketa preko direktnih obremenitev SEPA. So brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila v paket. Po tem obdobju lahko vlagatelj sredstva iz paketa izplača brez izstopnih stroškov ali jih prenese v drug podsklad ali podsklade. Družba za upravljanje je glede na potrebe, želje in cilje vlagateljev pripravila tri različne varčevalne pakete z optimalnimi razmerji skladov.

Varčevalni načrt VIP 100 Premium ponuja bonus za zvestobo (nakup enot premoženja skladov brez vstopnih stroškov) in dodatni bonus (povračilo vstopnih stroškov). V dobi vplačil in dobi plemenitenja lahko vlagatelj kadar koli ponovno kupi enote premoženja sklada, ki jih je prej izplačal, in to brez dodatnih vstopnih stroškov, po hkratnem izteku vnaprej določene dobe varčevanja in vseh vplačanih sredstev, določenih z varčevalnim načrtom, pa vlagatelj dobi povrnjene vstopne stroške, ki jih je vplačal ob prvem vplačilu (pologu) v varčevalni načrt. Poleg tega so stroški vnaprej določeni, načrt pa nudi tudi prilagodljivost razmeram na kapitalskih trgih, saj lahko vlagatelj enkrat letno celotni varčevalni načrt z vsemi ugodnostmi prenese v drug podsklad in tam nadaljuje z vplačili.

V okviru KD varčevalnega načrta vlagatelj doseže ugodnejši odstotek vstopnih stroškov kot pri enkratnem vplačilu, in sicer glede na skupni znesek predvidenih vplačil po načrtu v skladu z lestvico vstopnih stroškov. Prednost KD varčevalnega načrta je tudi v tem, da lahko vlagatelj kadar koli preneha z vplačevanjem in nadaljuje z vplačili kasneje, vendar se mu varčevalni načrt ne prekine. Varčevalni načrt se zaključi, ko je vplačana celotna dogovorjena vsota, prej pa zgolj v primeru morebitnega izplačila.

Več: Izračun nakupne vrednosti investicijskega kupona

Vsak od podskladov krovnega sklada ima določeno presečno uro dneva, do katere morajo prispeti vplačila na njegov denarni račun, da se šteje, da je bilo vplačilo v podsklad opravljeno na ta obračunski dan. Presečna ura za vse podsklade je 0:01 (minuta čez polnoč). Družba za upravljanje bo za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun posameznega podsklada do 0:01 ure obračunskega dneva T, pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje najkasneje naslednji delovni dan T+1, za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun posameznega podsklada po 0:01 uri obračunskega dneva T, pa bo pri izračunu nakupne vrednosti upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje najkasneje na delovni dan T+2. Vlagatelj postane imetnik investicijskega kupona na obračunski dan.

Pri varčevalnih paketih opravi vlagatelj vplačilo na poseben denarni račun varčevalnega paketa (denarni račun krovnega sklada). Če bo vlagateljevo vplačilo prispelo na transakcijski račun posameznega paketa do vključno 14:00 ure obračunskega dneva T, se bodo njegova sredstva prerazporedila na transakcijske račune podskladov varčevalnega paketa v istem obračunskem dnevu. Vlagateljeva sredstva, ki bodo prispela na transakcijski račun posameznega varčevalnega paketa po 14:00 uri obračunskega dneva T, se bodo prerazporedila na transakcijske račune podskladov posameznega varčevalnega paketa naslednji delovni dan T+1. Vplačila, prerazporejena v podsklade z računa varčevalnega paketa, se obravnavajo glede na čas prispetja na transakcijski račun podsklada po siceršnjih pravilih za vplačila iz prejšnjega odstavka.

Natančen čas priliva vlagateljevih sredstev na transakcijski račun podsklada oziroma varčevalnega paketa se ugotavlja na podlagi izpiska vplačil, ki ga posreduje skrbnik premoženja, pri katerem je odprt ta račun. Družba za upravljanje najkasneje v petih delovnih dnevih po koncu obračunskega dneva, na katerega so prispela sredstva na račun podsklada, imetniku pošlje potrdilo o izdaji investicijskega kupona podsklada z obračunom vplačila in izpiskom stanja na njegovem računu, ki se vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov.

Družba za upravljanje objavlja vrednosti enot premoženja (VEP) podskladov na svoji spletni strani najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu, v časopisu Finance in morebitnih drugih dnevnikih z večjo naklado pa naslednji dan po dnevu objave v elektronskih medijih. Če je naslednji dan po dnevu objave v elektronskih medijih nedelja ali praznik, ki je dela prost dan, se ti podatki v časopisih objavijo prvi delovni dan po nedelji oziroma prazniku.

ZAUSTAVITEV VPLAČIL

Družba za upravljanje oziroma skrbnik lahko v izjemnih primerih in če to zahtevajo posebne okoliščine, začasno zaustavita vplačila v enega ali več podskladov.

Družba za upravljanje lahko to stori zlasti:
 • pri izrazito visoki nihajnosti kapitalskih trgov (obsežnih in hitrih padcev ali rasti tečajev posameznih ali več finančnih instrumentov), ko ni mogoče zagotoviti zanesljivega in verodostojnega vrednotenja finančnih instrumentov v portfelju podsklada,
 • v primeru zastoja pri prenosljivosti, likvidnosti in unovčljivosti finančnih instrumentov ali drugih težav na posameznih kapitalskih trgih, kamor so oziroma naj bi bila v skladu z naložbeno politiko naložena sredstva podsklada,
 • v primeru nastopa razloga za začetek likvidacije podsklada,
 • v primeru načrtovanega prenosa, združitve oziroma drugega preoblikovanja podsklada,
 • v primerih nepremostljivih tehničnih težav pri družbi za upravljanje, pri skrbniku premoženja krovnega sklada ali pri globalnem skrbniku oziroma podskrbnikih.

Skrbnik premoženja podsklada lahko to stori zlasti:
 • v primeru nepredvidljivih tehničnih težav pri skrbniku premoženja krovnega sklada ali pri globalnem skrbniku oziroma podskrbnikih,
 • v primeru nepredvidljivih zastojev pri papirni in denarni poravnavi finančnih instrumentov na trgih hrambe finančnih instrumentov,
 • v primeru nepredvidljivih finančnih težav v Republiki Sloveniji.