Izplačila iz skladov

Družba za upravljanje mora ob vlagateljevem pristopu k pravilom upravljanja krovnega sklada, vplačilih, prenosih in izplačilih investicijskih kuponov izvajati postopke, določene s predpisi s področja družb za upravljanje in investicijskih skladov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi. Navedena pravila so namenjena predvsem večji varnosti vlagateljev, omejevanju tveganj in preprečevanju morebitnih zlorab.

Imetnik investicijskega kupona lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva (celotno ali delno) izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada krovnega sklada na številko svojega transakcijskega računa. V zahtevi za izplačilo lahko zahteva enkratno izplačilo ali pa se odloči za obročno izplačevanje. Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa se lahko glasi le na celoten varčevalni paket (vse podsklade v varčevalnem paketu).

 

Vlagatelj lahko zahteva izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada le po neznani vrednosti enote premoženja podsklada.

 

Pri izplačilu odkupne vrednosti investicijskega kupona družba za upravljanje ne zaračunava izstopnih stroškov, zato je odkupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada.

 

Izjema velja za varčevalne pakete, kadar vlagatelj zahteva izplačilo dela ali vseh sredstev iz varčevalnega paketa na svoj transakcijski račun, če od prvega vplačila (od prispetja prvega vplačila na transakcijski račun posameznega podsklada z računa paketa) še ni minilo pet let. V tem primeru se zaračunajo izstopni stroški na podskladu ali podskladih, iz katerih se opravi izplačilo, v višini največ 2,5 %. Odkupna vrednost investicijskega kupona je v tem primeru enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, zmanjšanemu za odstotek izstopnih stroškov.

 

Vlagatelj lahko zahteva izplačilo samo v pisni obliki na predpisanem ter pravilno in popolno izpolnjenem in podpisanem obrazcu zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, katere vzorec je na voljo na vpisnih mestih in na spletni strani družbe za upravljanje. Zahtevo lahko vlagatelj izroči osebno na vpisnih mestih, lahko pa jo pošlje tudi po pošti na naslov družbe za upravljanje (s pripisom »Sektor zalednih služb«), po elektronski pošti (skeniran obrazec) na naslov izplacila@kd-group.si ali odda preko spletne poslovalnice z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Tista vpisna mesta, ki imajo dostop do sistema za neposreden vnos zahtev za izplačilo, so posebej navedena na spletni strani družbe za upravljanje. Vpisna mesta, ki tega dostopa nimajo ali je le-ta onemogočen, družbi za upravljanje vlagateljevo zahtevo za izplačilo posredujejo po faksu, elektronski pošti ali po pošti.


Šteje se, da je zahteva za izplačilo izročena s strani vlagatelja ob uri in datumu, ko prispe k družbi za upravljanje na njen sedež na enega od zgoraj navedenih načinov, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta.


Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev. Izplačila se opravijo po časovnem zaporedju prejetih pravilnih in popolnih zahtev za izplačilo, v skladu s predpisi. Če več zahtev za izplačilo prispe istočasno, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je določil vlagatelj s številčenjem obrazcev. Če vlagatelj vrstnega reda ne določi, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je mogoče razbrati iz prejete dokumentacije.


Stornacija, preklic ali popravki prejetega obrazca zahteva za izplačilo niso mogoči.

V določenih primerih lahko uprava na podlagi pisne podpisane pravočasne prošnje vlagatelja izjemoma diskrecijsko s sklepom uprave odobri stornacijo oziroma preklic zahteve za izplačilo. Družba za upravljanje mora pisno prošnjo vlagatelja prejeti isti dan, ko je vlagatelj podal zahtevo za izplačilo.


Če je zahteva za izplačilo nepravilna, družba za upravljanje vlagatelja najkasneje v treh delovnih dneh od prejema takšne zahteve za izplačilo pozove, da pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti odpravi, za čas prejema pa se šteje čas prejema pravilno izpolnjene zahteve za izplačilo.


Zahtevo za izplačilo s spremenjenim (novim) transakcijskim računom vlagatelja lahko poda le vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik osebno na sedežu družbe za upravljanje, vpisnih mestih ali prek spletne poslovalnice KD Skladi.net s predložitvijo ustreznih dokazil.


Nepravilna zahteva za izplačilo je:
- zahteva, podana na napačnem obrazcu oziroma brez obrazca;
- zahteva, posredovana družbi za upravljanje na nepravilen način oziroma po napačni poti (vlagatelj mora zahtevo posredovati na enega od zgoraj navedenih načinov);
- nepravilno izpolnjena zahteva;
- zahteva, na kateri niso izpolnjene vse potrebne rubrike;
- zahteva, na kateri so navedeni podatki vlagatelja, ki se razlikujejo od podatkov, ki jih družba za upravljanje o vlagatelju vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov, k njej pa niso priložena dokazila, iz katerih je razvidna sprememba podatkov vlagatelja;
- zahteva s spremenjenim (novim) transakcijskim računom, ki ni bila podana s strani vlagatelja ali njegovega zakonitega zastopnika osebno ali prek spletne poslovalnice KD Skladi.net;
- zahteva, podana s strani osebe, ki za to ni pooblaščena;

- zahteva za izplačilo sredstev s pristopne izjave tipa PAK (izplačilo je možno le iz celotnega varčevalnega paketa);
- zahteva za obročno izplačilo iz varčevalnega paketa;
- zahteva za izplačilo iz varčevalnega paketa, ki se glasi na določeno število enot premoženja;

- zahteva, s katere podatki niso dobro razvidni (prečrtani, popravljeni podatki) ali sploh niso razvidni;
- zahteva, na kateri je izpolnjenih več rubrik za izplačilo;
- nepodpisana zahteva;
- zahteva, na podlagi katere iz drugih razlogov ni mogoče izplačati odkupne vrednosti investicijskega kupona.


V primeru izplačila otroku, imetniku investicijskega kupona podsklada, predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja, določajo omejitve, ki se razlikujejo glede na otrokovo starost in glede na to, ali ima otrok starše ali skrbnika. Če je otrok mlajši od petnajst let, družba za upravljanje izplača odkupno vrednost investicijskega kupona otroka samo s privolitvijo (soglasjem) centra za socialno delo, ki jo ta izda v obliki odločbe. Če je vlagatelj otrok – starejši mladoletnik (15-18 let), družba za upravljanje izplača odkupno vrednost investicijskega kupona le, če izplačilo odobri tudi njegov zakoniti zastopnik (eden od staršev), kar potrdi s podpisom zahteve za izplačilo. To pomeni, da morata takšno zahtevo za izplačilo podpisati tako starejši mladoletnik kot njegov zakoniti zastopnik (eden od staršev).


Izplačilo se lahko skladno z davčnimi predpisi opravi le na transakcijski račun vlagatelja.


Če se zahteva za izplačilo glasi na večjo vrednost ali večje število enot premoženja, kot znaša odkupna vrednost investicijskega kupona, družba za upravljanje izplača celotno vrednost investicijskega kupona.


Vlagatelj lahko v zahtevi za izplačilo zahteva enkratno izplačilo ali pa se dogovori za obročno izplačevanje investicijskih kuponov.


ENKRATNA IZPLAČILA

Zahteva za enkratno izplačilo se lahko glasi na izbrano število enot premoženja (izjema so sredstva v varčevalnih paketih), na vse enote premoženja podsklada ali na višino denarnega zneska. Vlagatelj, ki ima v enem skladu sredstva na več pristopnih izjavah, lahko zahteva izplačilo vseh sredstev z vseh pristopnih izjav v tem podskladu z enim obrazcem, tako da to izrecno označi na zahtevi za izplačilo. Ta možnost ne vključuje sredstev v varčevalnem paketu oziroma sredstev na pristopni izjavi tipa PAK.


OBROČNA IZPLAČILA

Postopek obročnega izplačila je enak postopku enkratnega izplačila, razlika je zgolj v tem, da lahko imetnik investicijskega kupona od družbe za upravljanje zahteva, da mu mesečno, četrtletno, polletno ali letno na vnaprej določen delovni dan (5. ali 15. v mesecu, če pa ta datum pade na dela prost dan, naslednji delovni dan) izplačuje izbran denarni znesek ali protivrednost izbranega števila enot premoženja podsklada, ki ga oziroma jo imetnik določi v obrazcu – zahtevi za izplačilo. Imetnik investicijskega kupona lahko zahteva, da se obroki izplačujejo do popolnega izčrpanja sredstev, ki mu pripadajo na podlagi imetništva investicijskega kupona podsklada, ali pa zahteva obročna izplačila samo za izbrano časovno obdobje.

 

Obročna izplačila niso možna iz varčevalnih paketov.


IZRAČUN ODKUPNE VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA KUPONA


Družba za upravljanje bo na podlagi vlagateljeve zahteve za izplačilo, ki jo bo prejela do 0:01 ure (presečna ura) posameznega obračunskega dneva T, pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na ta obračunski dan T, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje najkasneje naslednji delovni dan T+1, pri vlagateljevi zahtevi za izplačilo, ki jo bo prejela po 0:01 uri obračunskega dneva T, pa bo pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje najkasneje na delovni dan T+2.


Družba za upravljanje izda naloge za izplačila najkasneje v petih delovnih dnevih po koncu obračunskega dneva, na katerega je prejela pravilno in popolno izpolnjeno zahtevo za izplačilo, v istem roku pa vlagatelju pošlje obvestilo o izplačilu, skupaj z obračunom izplačila in izpiskom stanja na njegovem računu, ki se vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov.


Družba za upravljanje objavlja vrednosti enote premoženja (VEP) podskladov na svoji spletni strani najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu, v časopisu Finance in morebitnih drugih dnevnikih z večjo naklado pa naslednji dan po dnevu objave v elektronskih medijih. Če je naslednji dan po dnevu objave v elektronskih medijih nedelja ali praznik, ki je dela prost dan, se ti podatki v časopisih objavijo prvi delovni dan po nedelji oziroma prazniku.


DAVČNI REŽIM


Ob izplačilu iz podsklada je vlagatelj – fizična oseba obdavčen v okviru pravil o dobičku iz kapitala. Prosimo, da si preberete več o tem.