Povzetek politike družbe KD Skladi, d. o. o., o uveljavljanju glasovalnih pravic

Povzetek politike družbe KD Skladi, d. o. o., o uveljavljanju glasovalnih pravic vsebuje kratek opis načel in postopkov pri odločanju o udeležbi in glasovanju na skupščinah družb (izdajateljev vrednostnih papirjev), katerih delnice se uvrščajo med naložbe podskladov KD Krovnega sklada.

1. Bistvena načela udeleževanja skupščin
Družba se udeležuje in uveljavlja glasovalne pravice na skupščinah izključno v korist podskladov krovnega sklada in njihovih vlagateljev.

Notranji pooblaščenci družbe (zaposleni) se praviloma udeležujejo skupščin izdajateljev v Sloveniji, zunanji pa skupščin izdajateljev v tujini.

Družba upošteva splošno načelo, da se pooblaščenci družbe neposredno udeležijo skupščine:
• če naložbe vseh investicijskih skladov v lastniški kapital izdajatelja pomenijo več kot 1 odstotek njihovih skupnih sredstev ali
• če naložba posameznega investicijskega sklada v lastniški kapital izdajatelja pomeni več kot 5 odstotkov njegovih sredstev.

Ne glede na to se lahko družba odloči, da se njeni pooblaščenci skupščine ne bodo udeležili, če presodi, da potencialne koristi za podsklade in njihove vlagatelje ne bi odtehtale stroškov udeležbe.

2. Postopki, povezani z udeleževanjem in glasovanjem na skupščinah
Družba je postopke spremljanja sklicev skupščin, pregleda predlogov sklepov, prijav na skupščino, sprejemanja odločitev o udeležbi in glasovanju na skupščinah, izbora pooblaščencev, pravila vodenja evidenc in hrambe vse dokumentacije, povezane s temi dejanji, podrobno opredelila v svojih internih aktih.

3. Razkritja glasovanj na skupščinah
Vsi imetniki investicijskih kuponov podskladov KD Krovnega sklada imajo pravico do brezplačnega vpogleda v informacije o glasovanju za račun podskladov krovnega sklada na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., če se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom.

4. Končne določbe
Družba si pridržuje pravico do dopolnitve tega povzetka brez predhodnega obvestila. Veljavna različica je javno objavljena na njenih spletnih straneh.

Ljubljana, 23. 4. 2013

KD Skladi, d. o. o.