Politika izvrševanja odločitev za trgovanje - Načela najboljše izvedbe

Politika izvrševanja odločitev za trgovanje, ki jo je sprejela družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o., se nanaša na izvrševanje naročil za trgovanje s premoženjem podskladov KD Krovnega sklada v najboljšem interesu podskladov in njihovih vlagateljev. Družba si prizadeva, da pri nakupih in prodajah finančnih instrumentov za podsklade zagotovi najboljšo izvedbo, to je, da doseže najboljši možen rezultat tako glede cene instrumentov, stroškov posla, hitrosti in verjetnosti izvršitve naročila za trgovanje in poravnave posla kot glede velikosti, vrste in drugih vidikov izvršitve naročila.

Kriteriji, ki jih upošteva pri najboljši izvedbi, so predvsem:
- naložbeni cilj in politika podsklada,
- vrsta finančnega instrumenta, ki ga kupuje ali prodaja, vključno z njegovo stopnjo kompleksnosti,
- izvedbeno mesto (na organiziranem trgu ali zunaj njega) in
- vrsta naročila.


Na podlagi teh kriterijev se dejavniki, ki jih presoja družba pri naročanju poslov za račun podskladov, načeloma razvrščajo po naslednjem vrstnem redu pomembnosti:
- cena finančnega instrumenta,
- stroški posla,
- verjetnost sklenitve in poravnave posla,
- hitrost izvršitve naročila,
- značilnost naročila.


Po presoji družbe se upoštevajo tudi drugi dejavniki, ki so pomembni za vsak posamezen posel, zlasti še značilnosti izvedbenih mest, njihovo likvidnost in velikost naročila (količine in vrednost) ter vrsto nasprotne stranke. Tudi vrstni red pomembnosti dejavnikov in njihove teže se lahko spremeni, če gre za posebnosti pri izvedbi posla ali posebne tržne razmere.

Način trgovanja in mesto izvršitve naročil

Družba naročila poslov za račun podskladov izvršuje neposredno ali posredno prek borznega posrednika.

Naročanje poslov na organiziranem trgu (borzi) vedno teče s posredovanjem borznega posrednika, prek borznega posrednika ali pa neposredno v stiku z nasprotno stranko pa zlasti v naslednjih primerih:
- na borzah pri poslih s svežnji,
- v stikih z vzdrževalci trga (market makerji),
- v stikih z upravljavci odprtih investicijskih skladov,
- v stikih z investicijskimi podjetji, ki organizirajo prve in nadaljnje prodaje finančnih instrumentov, oziroma izdajatelji,
- v stikih z nasprotnimi strankami v poslu na podlagi kupoprodajne oziroma ustrezne druge pogodbe,
- v stikih z bankami pri depozitnih poslih.


Posli na organiziranem trgu

Najboljša izvedba pri poslih z borznim posredovanjem družba dosega z izbiro najprimernejših borznoposredniških družb tako doma kot v tujini. Upošteva zlasti ugled borznega posrednika, njegovo specializiranost in izkušnje pri trgovanju s posameznimi finančnimi instrumenti in na posameznih trgih, višino provizij in stroškov, ki jih zaračunava, hitrost in zanesljivost izvedbe naročil.


Tudi pri poslih, pri katerih družba za račun podskladov ne nastopa sama neposredno na trgu, ampak zanjo posreduje borzni posrednik, se odloča glede elementov posla, kot so lastnosti naročila, cena finančnega instrumenta, vrednost naročila, verjetnost sklenitve in poravnave posla ter hitrost izvršitve naročila. Družba izbere borzo, na kateri pričakuje najugodnejše rezultate za podsklade.


Posli zunaj organiziranega trga

Pri poslih, pri katerih je družba za račun podskladov v neposrednem stiku s kupcem ali prodajalcem, drugo družbo za upravljanje, banko ali vzdrževalcem trga bodisi osebno bodisi prek sistema trgovanja, sama poleg gornjih preverja tudi druge elemente posla, še zlasti zanesljivost in finančno trdnost nasprotne stranke.

Pri naročilih poslov za podsklade zunaj organiziranega trga družba izbere način sklenitve (s pomočjo posrednika ali brez) in trg, ki ju oceni kot najprimernejša za doseganje najugodnejših rezultatov.


Spremljanje najboljše izvedbe

Družba za račun KD Krovnega sklada in njegovih podskladov sklene pogodbe z večjim številom borznih posrednikov, tako da lahko za posamezne finančne instrumente in/ali posamezne trge izbere najprimernejše. Zanesljivost in stroškovno učinkovitost izvrševanja naročil za podsklade pri posameznih borznoposredniških družbah preverja sproti, enkrat na leto pa opravi še temeljit pregled pogojev izbranih in konkurenčnih borznih posrednikov. Hkrati presoja, ali tudi izbrana izvedbena mesta (trgi) omogočajo izvršitev naročil v najboljšem interesu podskladov.


Ravnanje z naročili

Naročila za posle s posameznim finančnim instrumentom se lahko dajejo ločeno za račun vsakega od podskladov ali drugih strank družbe (ločena naročila) ali pa skupno za več podskladov in drugih strank družbe (skupna naročila). Skupno naročilo (naročilo za skupni račun) se zaradi enakopravne obravnave podskladov in drugih strank ter najboljše izvedbe posla za vse udeležene izvede takrat, ko pride do enake ali podobne naložbene odločitve o poslu s posameznim finančnim instrumentom za račun več portfeljev, v katerih se ta instrument nahaja (pri prodajah) oziroma v katere spada po naložbeni politiki (pri nakupih).To velja tako za posle prek borznega posrednika kot za posle, ki jih sklene neposredno z nasprotno stranko.


Ne glede na vrsto transakcije, način izvedbe in vrsto finančnega instrumenta se vsako naročilo posla brez izjeme vnese v posebno računalniško aplikacijo, ki med drugim vsebuje t. i. knjigo naročil. Sistem dopušča le vnos naročil finančnih instrumentov, ki predstavljajo dopustne naložbe podskladov, in samo v velikostih, ki ne nasprotujejo naložbenim omejitvam. V sistem se sproti vnašajo tudi izvršitve naročil, torej podatki o sklenjenih poslih.

Celoten proces dela z naročilom se v sistemu avtomatsko zabeleži, tako da obstaja celotna sled vse od oblikovanja naročila, njegovega pošiljanja borznemu posredniku in prejema potrditve borznega posrednika o prejemu naročila do končnega prejema podatkov o izvršitvi naročila. Sistem zagotavlja sledljivost naročil, sledljivost njihovega statusa in uporabnikov, ki so z njimi rokovali. Naročila lahko vnašajo in pošiljajo izključno zaposleni družbe, ki imajo za to ustrezna pooblastila.


Porazdelitev učinkov poslov

Pri ločenem naročilu se učinek sklenjenega posla (to je pridobitve finančnega instrumenta ali denarnih sredstev, njihova količina in cena, vključno s pripadajočimi stroški posla) dodeli neposredno podskladu, za račun katerega je bil sklenjen.

Pri skupnem naročilu se učinek sklenjenega posla razporeja glede na udeležbo posameznega portfelja podsklada in/ali druge stranke že v fazi naročila.

Pri nakupu se količina pridobljenih finančnih instrumentov razporedi v skladu z razmerjem v naročilu. Pri vseh udeleženih portfeljih se obračuna ista tehtana povprečna cena pridobljenih instrumentov. Stroški posla se med portfelji prav tako proporcionalno porazdelijo glede na udeležbo v naročilu oziroma obračunu.

Če skupno nakupno naročilo ni izvršeno v celoti, se vsakemu od portfeljev dodeli sorazmerno nižja količina finančnega instrumenta.

Pri prodaji finančnih instrumentov se denarna sredstva porazdelijo na portfelje v skladu z razmerjem prodajnih količin v naročilu in po tehtani povprečni ceni prodanih instrumentov. Stroški posla se obračunajo smiselno enako kot pri nakupu.

Če skupno prodajno naročilo ni izvršeno v celoti, se vsakemu od portfeljev dodeli sorazmerno nižji znesek kupnine.

Če se na trgu izvrši tako majhen del nakupnega ali prodajnega naročila, da proporcionalna razporeditev kupljenih finančnih instrumentov oziroma kupnine iz prodaje finančnih sredstev med vse portfelje, udeležene pri naročilu, ni možna, se razporeditev učinkov posla opravi upoštevaje načeli nepristranske obravnave strank in stroškovne učinkovitosti.


KD Skladi, d.o.o.