Opozorilo vlagateljem

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Bond, obvezniški - EUR, KD MM, sklad denarnega trga - EUR, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, KD Dividendni, delniški, KD Amerika, delniški, in KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.
Pretekla donosnost naložbe v sklad ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja posameznega sklada je v veliki meri odvisno od stanja na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot v preteklosti. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Vstopni in izstopni stroški ter davki, ki jih morda plača vlagatelj in ki bi sicer znižali prikazano donosnost, v izračunu niso upoštevani. Najvišji vstopni stroški za sklade KD Galileo, KD Rastko, KD Balkan, KD Novi trgi, KD Surovine in energija, KD Tehnologija, KD Vitalnost, KD Indija – Kitajska, KD Latinska Amerika, KD Vzhodna Evropa, KD Dividendni, KD Amerika znašajo 3 %, za KD Bond, KD Prvi izbor in KD Corporate Bonds 2 %. Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM nima vstopnih stroškov. Najvišji izstopni stroški znašajo 2,5 % in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev iz varčevalnih paketov, če od prvega vplačila v paket še ni minilo pet let. KD Bond, KD MM, KD Amerika in KD Corporate Bonds nimajo izstopnih stroškov.

Tečajnica je objavljena v časnikih Delo, Dnevnik, Finance in Večer. Rezultati do leta 2012 so bili doseženi pod pogoji, ki se več ne uporabljajo.

Pri preračunu tolarskih vrednosti enote premoženja v evre je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije, ki je veljal na obračunski dan. Tolarske vrednosti enote premoženja, ki segajo v obdobje pred 1. 1. 1999, ko je bil uveden evro, so bile preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki je veljal za ECU.

KD Dividendni, delniški, je nastal s preoblikovanjem vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni v podsklad, le-ta pa se je 12. 4. 2011 preoblikoval iz investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d. Podatki o investicijski družbi in njenem poslovanju pred preoblikovanjem v vzajemni sklad so dostopni na spletni strani www.kd-skladi.si.

14. 1. 2013 je družba za upravljanje opravila pripojitev podskladov:Podatki o poslovanju podskladov, ki so s pripojitvijo prenehali, so dostopni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Naložba v podsklad KD Krovnega sklada ni bančna storitev, zato ni vključena v sistem zajamčenih vlog bank in hranilnic.

Avtorske pravice © 2015 Morningstar Deutschland GmbH. Vse pravice pridržane. Informacije v tej publikaciji: (1) so last družbe Morningstar in/ali njenih ponudnikov vsebin; (2) jih ni dovoljeno kopirati ali distribuirati; in (3) niso zajamčeno točne, popolne ali pravočasne. Družba Morningstar in njeni ponudniki vsebin ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izhajala iz uporabe teh informacij. Pretekla donosnost ni jamstvo za rezultate v prihodnosti.

Sintetični kazalnik

*Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. Ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija sklada se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija na lestvici ne pomeni naložbe brez tveganja.