Pravila in pogoji za sodelovanje na nagradnem natečaju KD Skladov Vse=mogoče! 2015

Uvodne določbe

1.    člen

S temi pravili se določijo pravila in pogoji sodelovanja udeležencev ter izvedba nagradnega natečaja Vse=mogoče! v letu 2015. Določijo se tudi pravila in pogoji glasovanja prek spleta za finaliste in sodelovanje oseb, ki glasujejo, v žrebanju za posebne nagrade za glasovalce.

Organizator nagradnega natečaja je KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Skladi ali organizator).

Medijski pokrovitelj in partner natečaja je Radio 1, sponzor glavne nagrade za glasovalce pa Toyota center Ljubljana d. o. o.

V okviru natečaja Vse=mogoče! poteka tudi AS arhitekturni izziv (v nadaljevanju: AS IZZIV), v katerem podeli posebno in ločeno nagrado partner natečaja, Adriatic Slovenica d. d. Pravila in pogoji sodelovanja v AS IZZIVU so določena v ločenem dokumentu – Pravila AS IZZIVa v nagradnem natečaju Vse=mogoče! so objavljena na www.vsejemogoce.si/asizziv ter so sestavni del teh pravil.

Čas in območje izvajanja nagradnega natečaja

2.    člen

Nagradni natečaj traja od 1. 9. 2015 (od opoldne, 12:00 ure) do 17. 11. 2015 (do opoldne, 12:00 ure) in se izvaja na spletni strani natečaja www.vsejemogoce.si ter Facebook strani KD Skladi: www.facebook.com/kdskladi.

Udeleženci

3.    člen

Udeleženci nagradnega natečaja so ekipe, sestavljene iz vsaj dveh članov, ki v času od 1. 9. 2015 (od 12:00) do vključno 20. 10. 2015 (do 12:00) prijavijo svoj projekt (projekt mora biti potrjen in objavljen) prek elektronskega obrazca na Facebook strani KD Skladi ali na spletni strani natečaja www.vsejemogoce.si, tako da izpolnijo vse potrebne rubrike in izpolnjujejo druge pogoje, določene s temi pravili in pogoji.

Ekipe lahko sestavljajo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, lahko pa so pravne osebe, nevladne organizacije, društva, zavodi in ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji. Mladoletniki lahko sodelujejo s privolitvijo zakonitega zastopnika. Za namene tega nagradnega natečaja se šteje, da je soglasje zakonitega zastopnika pridobljeno, če mladoletnik odda svoj projekt, ne glede na način oddaje.

Šteje se, da s sodelovanjem na nagradnem natečaju udeleženec (vsi člani ekipe, po potrebi pa v njihovem imenu oziroma v imenu ekipe vodja ekipe) pristane na ta pravila in pogoje. Udeleženec s sodelovanjem na nagradnem natečaju jamči, da so vsi posredovani podatki pravilni in resnični ter da sodeluje v svojem imenu in za svoj račun s svojimi lastnimi projektnimi idejami ter ostalimi vsebinami (opisi, načini uresničitve, fotografijami, videi, risbami, slikami, skicami, ipd.; v nadaljevanju skupaj projekt) oziroma da ima urejene morebitne avtorske in druge pravice intelektualne lastnine ali druge pravice na posredovanem projektu.

Udeleženci nagradnega natečaja in Facebook uporabniki so dolžni ravnati tudi v skladu s pravili Facebooka. Udeleženec nagradnega natečaja izjavlja, da se strinja s pravili komunikacije na Facebook strani KD Skladi, družba za upravljanje.

Nakup izdelkov ali storitev ni pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju. Vsak vodja ekipe lahko na nagradnem natečaju kot vodja sodeluje samo z enim projektom z enega Facebook profila / z enim elektronskim naslovom, lahko pa je istočasno član druge ekipe. Fizična oseba, ki je član ekipe, je lahko član v več ekipah. Če organizator ugotovi, da se ista oseba kot vodja ekipe poteguje za nagrado večkrat, z več različnimi ali istimi projekti, se vse preostale, kasneje prijavljene projekte, izloči iz sodelovanja. Izločitev iz sodelovanja na nagradnem natečaju ali nepodelitev nagrade je mogoča tudi v drugih primerih, določenih v teh pravilih.

Zaposleni in študenti v KD Skladi in z njimi povezane osebe (družbe Skupine KD Group), v Mugo d. o. o., Adriatic Slovenica d. d., Toyota center Ljubljana d. o. o., na Radiu 1 ter njihovi ožji družinski člani ali druge osebe, ki so neposredno povezane z izvedbo nagradnega natečaja, ne smejo sodelovati na nagradnem natečaju oziroma niso upravičene do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene tega nagradnega natečaja štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre.

Način sodelovanja na natečaju

4.    člen

Vodja ekipe (nosilec projekta) mora za prijavo projektne ideje na natečaj imeti Facebook profil. Vodja ekipe povabi člane ekipe k sodelovanju tako, da vnese v prijavni obrazec ime in priimek člana ter njegov elektronski naslov, na katerega dobi član elektronsko pošto s povabilom k sodelovanju.

Projekt je javno objavljen na natečaju, ko ga s klikom na aktivacijsko kodo (hiperpovezava) v elektronskem sporočilu potrdi vsaj en član ekipe. Šteje se, da se s prijavo ekipe vsi člani ekipe strinjajo s sodelovanjem ekipe in njenega projekta na natečaju in da vodja ekipe zastopa ekipo ter njene člane na natečaju, kadar je to potrebno.
 
5.    člen

Prijava projekta poteka v naslednjih korakih:
•    Ime ekipe
•    Naziv ideje/projekta (kaj je cilj?)
•    Kako nameravate idejo realizirati (največ 10 korakov, kako nameravate doseči cilj oz. uresničiti svojo idejo; kje v procesu ste sedaj)
•    Zakaj točno ta ideja/projekt (na kratko razložite svojo motivacijo. Kaj vas tako privlači k uresničevanju tega cilja?)
•    Člani ekipe
•    Slika (slika ali grafika, ki vizualno predstavlja vašo idejo/projekt)
•    Video (opcijsko lahko naložite tudi video – youtube povezava)
•    Samoocenite svoj projekt:
o    Trajanje:
    Kratkoročen – srednjeročen – dolgoročen (prosimo označite)
o    Drznost ideje/projekta (prosimo označite)
    Zelo drzna – Drzna – Lažje dosegljiva
o    Kje na poti do uresničitve ste trenutno?
    Faza ideje: snujemo, razmišljamo, viharimo z možgani
    Faza izvedbe: že pridno delamo
    Faza prototipa: projekt je dokončan, vendar ga še pilimo
    Faza testiranja: Idejo že testiramo (pilotni projekti)
    Faza trženja: Ideja je že prisotna trgu
o    Označite dosedanji skupni vložek (tudi čas) v vaš projekt:
    Do 1.000 EUR
    Do 5.000 EUR
    Nad 5.000 EUR

Udeleženec (vodja ekipe) mora izpolniti vse obvezne rubrike. V zadnjem koraku udeleženec posreduje svoje podatke (ime ekipe, ime, priimek, podjetje ali organizacija, naslov, elektronski naslov in telefonska številka). Udeleženec ne more naknadno spreminjati ali dopolnjevati ali umakniti svojega objavljenega projekta, na njegovo željo ali po lastni presoji objavo lahko izbriše organizator natečaja.

Potek natečaja

6.    člen


Natečaj je razdeljen na tri sklope:
1. 9. (od 12:00 ure) – 20. 10. 2015 (do 12:00 ure): Zbiranje prijav na natečaj
V prvem sklopu, ki traja med 1. 9. 2015 in 20. 10. 2015, je mogoča prijava projektov udeležencev.

20. 10. (od 12:00 ure) – 4. 11. 2015 (do 12:00 ure): Žiriranje
V drugem sklopu, ki traja med 20. 10. 2015 in 4. 11. 2015, žirija med vsemi prijavljenimi projekti izbere 6 finalistov natečaja. V tem obdobju bodo izbrani finalisti natečaja pozvani, da pripravijo kratek predstavitveni film, ki bo objavljen in predstavljen na spletni strani natečaja, na Facebook strani KD Skladi, Radiu 1 in morebitnih drugih oglasnih mestih natečaja.

4. 11. (od 12:00 ure) – 17. 11. 2015 (do 12:00 ure): Javna objava finalistov in finalno glasovanje
Dne 4. 11. 2015 bo javna objava finalistov skupaj s predstavitvenim filmom. V tretjem sklopu, ki traja med 4. 11. 2015 in 17. 11. 2015, poteka spletno glasovanje (na spletni strani www.vsejemogoce.si).

Žirija

7.    člen

6-članska žirija za natečaj Vse=mogoče! je sestavljena iz predsednika in 5 članov:

•    Luka Podlogar
•    Tanja Skaza
•    Bine Volčič
•    Rok Capuder
•    Manca Notar
•    Miha Deželak

Žirija izmed vseh udeležencev v drugem sklopu natečaja izbere 6 finalistov. Žirija izbor finalistov izvaja po lastni presoji glede na njihovo potencialno uspešnost, svežino, originalnost in skladnost z vrednotami natečaja: drznost, pogum, jasni cilji in timsko delo.

Javna objava finalistov

8.    člen

Žirija izmed vseh udeležencev v drugem sklopu natečaja izbere 6 finalistov. Finalisti natečaja bodo v obdobju od 20. 10. 2015 do 4. 11. 2015 pozvani, da na lastne stroške posnamejo predstavitveni film, ki bo objavljen in predstavljen na spletni strani natečaja, na Facebook strani KD Skladi in morebitnih drugih oglasnih mestih natečaja. Finalisti morajo predstavitveni film posneti in ga oddati do 2. 11. 2015 do 12:00 ure v skladu z navodili, prejetimi v obvestilu o uvrstitvi v finalni izbor. Dolžina predstavitvenega filma mora biti dolga minimalno 1 minuto (60 sekund) in maksimalno 1,5 minute (90 sekund) ter mora biti posneta v formatih mp4, mov ali wmv, v razmerju 16:9 in dimenzij 1280x720 ali 1920x1080.

Organizator si pridružuje pravico do neobjave predstavitvenega filma v nestandardnih formatih in dimenzijah ter z neprimerno, neustrezno ali žaljivo vsebino. Predstavitveni film mora vsebovati predstavitev ekipe, opis pridobitve ideje o projektu, v čem ideja odstopa in je projekt poseben, zakaj lahko ravno ta projekt zmaga. Dne 4. 11. 2015 bodo imena finalistov objavljena na spletnih straneh natečaja skupaj s predstavitvenim filmom.

Potek glasovanja – izbor zmagovalca

9.    člen

Izmed vseh prijavljenih projektov bo žirija izbrala šest finalistov. Zmagovalca izmed vseh šestih finalistov določijo glasovalci s spletnim glasovanjem, ki traja med 4. 11. 2015 in 17. 11. 2015 na spletni strani www.vsejemogoce.si. Za zmagovalca natečaja se šteje ekipa, katere projekt je prejel največ korektno pridobljenih glasov s strani glasovalcev.

Glasovanje se zaključi 17. 11. 2015 ob 12:00. Po zaključku natečaja bo na podlagi rezultatov glasovanja mogoče določiti zmagovalca natečaja Vse=mogoče!

Javna objava zmagovalca

10.    člen

Prejemnik glavne nagrade natečaja bo razviden s spletne strani www.vsejemogoce.si po zaključku glasovanja 17. 11. 2015 po 12:00 glede na število prejetih glasov.

Uradna razglasitev rezultatov bo najkasneje 18. 11. 2015 na spletnih straneh natečaja, Facebooku KD Skladov in www.kd-skladi.si ter morebitnih ostalih oglasnih mestih natečaja. Pogovor z nagrajencem na Radiu 1 bo potekal v roku 14 dni po zaključenem natečaju, in sicer po predhodnem dogovoru z zmagovalcem.

Nagrade

11.    člen

Nagradni sklad natečaja obsega dve nagradi za zmagovalno ekipo natečaja in nagrade za glasovalce, ki glasujejo za finaliste v zadnjem, tretjem sklopu natečaja.

Nagradi za zmagovalno ekipo natečaja:
•    Zmagovalna ekipa prejme glavno nagrado v višini 10.000 EUR, ki jo podeljuje organizator natečaja KD Skladi, in nagrado medijskega pokrovitelja natečaja Radio 1 v višini 10.000 evrov zakupa oglasnega prostora na Radiu 1.

Nagrada bo podeljena po zaključku natečaja tistemu izmed šestih finalistov (ekipi), katere projekt bo v tretjem, zadnjem sklopu natečaja prejel največ glasov. Če imajo v tretjem sklopu natečaja najvišje uvrščeni finalisti enako število glasov, se nagrada razdeli med vse finaliste z najvišjim številom glasov. Rezultati nagradnega natečaja so dokončni. Pritožba ni mogoča. O nagradi bo nagrajenec obveščen 18. 11. 2015 po elektronski pošti na elektronski naslov ali na telefonsko številko, ki jo je navedel ob sodelovanju na nagradnem natečaju.

12.    člen

Nagrade za glasovalce, ki glasujejo za finaliste v zadnjem, tretjem sklopu natečaja:
•    glavna nagrada za glasovalca: 3-mesečna izposoja avtomobila Toyota Yaris, ki ga podarja partner natečaja Toyota center Ljubljana d. o. o.;
•    3 x bon v vrednosti 300 EUR, kot vplačilo v paket skladov ali izbrani podsklad KD Krovnega sklada, ki jih podarja KD Skladi;
•    1 x bon za vikend paket za 2 osebi v Termah Vivat, ki ga podarja KD Skladi.

Nagrade za glasovalce se podelijo z žrebom. V žrebanju bodo sodelovale osebe, ki bodo glasovale za finaliste v tretjem sklopu natečaja (glasovalci). Glasovalec z glasovanjem za finaliste na spletni strani www.vsejemogoce.si pristaja na sodelovanje v žrebanju za nagrado iz tega člena pravil in se strinja s temi pravili in pogoji nagradnega natečaja. Ob glasovanju mora posredovati svoj elektronski naslov in telefon. Glasujejo lahko tudi vsi udeleženci natečaja.

Žrebanje nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade za glasovalce, bo potekalo po koncu natečaja z naključno računalniško izbiro s seznama glasovalcev, ki bodo od 4. 11. 2015 po 12:00 do 17. 11. 2015 do 12:00 na spletni strani www.vsejemogoce.si glasovali za enega izmed šestih finalistov. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja v Ljubljani, Dunajska cesta 63, v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje ne bo javno. Komisija vodi zapisnik o žrebanju. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

V žrebanju lahko sodeluje vsak glasovalec le z enim elektronskim naslovom, podvojene se pred žrebanjem izloči. Vsak glasovalec dobi na naveden elektronski naslov aktivacijsko kodo, preko katere potrdi/aktivira svoj elektronski naslov. V žrebanju sodelujejo le tisti elektronski naslovi, ki bodo v določenem roku aktivirani, s čimer se ugotovi njihova istovetnost, in šele z aktivacijo bo glas za njihovega favorita dokončno upoštevan in se bo zabeležil na spletni strani med glasovi za posameznega finalista.

Poleg izžrebanca za glavno nagrado za glasovalce komisija izžreba še 2 dodatna udeleženca (t. i. rezervo), ki prejme glavno nagrado v naslednjih primerih:
-    če elektronski naslov ali telefonska številka izžrebanca, posredovana ob glasovanju za finalista, ne obstaja ali ni pravilna. Če se izžrebanec na elektronsko sporočilo ali na klic ne odzove 10 delovnih dni, se nagrada podeli rezervi;
-    če izžrebanec ne potrdi prejema nagrade;
-    če se izžrebanec na kakršen koli drug način odpove nagradi;
-    če organizator ne podeli nagrade skladno s temi pravili.

Prevzem nagrade – Nagrade za udeležence natečaja

13.    člen

Glavno denarno nagrado v vrednosti 10.000 evrov zmagovalcu natečaja Vse=mogoče! podarja KD Skladi.

Nagrajenec bo prejel obvestilo o prejeti nagradi in poziv za posredovanje podatkov, ki so potrebni za plačilo morebitne akontacije dohodnine ter prevzem nagrade (ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto, davčno številko ter transakcijski račun). Družba KD Skladi bo nagrajencu nakazala denarno nagrado na transakcijski račun ali račune, ki jih bo zmagovalna ekipa posredovala organizatorju. Če organizator s strani nagrajenca ne prejme vseh potrebnih podatkov v roku 30 dni po objavi nagrajenca, se šteje, da je nagrajenec odstopil od prevzema nagrade. Morebitno akontacijo dohodnine bo plačal organizator nagradne igre.

14.    člen

Medijski partner natečaja Radio 1 podarja zmagovalni ekipi zakup oglasnega prostora v vrednosti 10.000 EUR neto na Infonet radijskih postajah, po veljavnih cenikih. Nagrado lahko nagrajenec izkoristi v roku enega leta od prejema nagrade.

Nagrajenec bo prejel obvestilo o prejeti nagradi in poziv, da partnerju natečaja Radiu 1 v roku 30 dni po objavi nagrajenca posreduje podatke, ki so potrebni za plačilo morebitne akontacije dohodnine ter prevzem nagrade (ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto, davčno številko, ter transakcijski račun). Nagrajenec ima možnost nagrado korisititi v roku enega leta od objave zmagovalca natečaja. Morebitno akontacijo dohodnine krije medijski partner Radio 1.

Prevzem nagrade – Nagrade za izžrebane glasovalce v finalu

15.    člen

Nagrajenci, ki prejmejo nagrade za glasovanje, bodo 18. 11. 2015 obveščeni pisno po elektronski pošti  ali na telefonsko številko, ki so ju navedli ob glasovanju. Nagrajenec je upravičen do nagrade, če v roku do vključno 1. 12. 2015 organizatorju posreduje podatke, ki so potrebni za plačilo akontacije dohodnine ter prevzem nagrade (ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto, davčno številko, ter transakcijski račun), sicer se šteje, da se je nagradi odpovedal. V tem primeru organizator oziroma podeljevalec nagrade ni dolžan podeliti nagrade.

Nagrade za glasovalce se prevzamejo skladno z dogovorom z organizatorjem oziroma podeljevalcem nagrade. Nagrade niso prenosljive, ni jih mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

Do nagrade niso upravičeni glasovalci, ki ob sodelovanju posredujejo neveljaven, neobstoječ ali nepravilen elektronski naslov ali telefonsko številko, tako da obvestila o nagradi ni bilo mogoče posredovati v roku.

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli / glasovalca izloči iz sodelovanja, če se ugotovi, da glasovalec:
-    ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili;
-    ne spoštuje teh pravil;
-    je bil izžreban ali izglasovan v nasprotju s temi pravili;
-    ni podal svojih resničnih podatkov;
-    sodeluje v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti);
-    smeti nagradni natečaj (spam) oziroma strežnik, kjer se nahaja nagradni natečaj, ali na drug način s pomočjo nagradnega natečaja obremenjuje strežnik;
-    zlorablja natečaj oziroma glasovanje za svojo ali tujo korist oziroma v škodo organizatorja, drugih udeležencev ali tretjih oseb;
-    pri sodelovanju na nagradnem natečaju ne upošteva veljavnih predpisov in etike ter pravil lepega vedenja na svetovnem spletu.

Organizator si pridržuje pravico brez opozorila in brez pojasnila iz sodelovanja izločiti glasovalca, ki ne spoštuje pravil nagradnega natečaja.

Če se kršitve ugotovijo tekom žrebanja, komisija za to nagrado izžreba drugega glasovalca.

16.    člen

Glavna nagrada za glasovalce je 3-mesečna izposoja avtomobila Toyota Yaris, ki ga podarja partner natečaja Toyota center Ljubljana d. o. o. Izžrebanec glavne nagrade za glasovalce v finalu bo 18. 11. 2015 objavljen na spletnih straneh www.vsejemogoce.si, https://www.facebook.com/kdskladi in www.kd-skladi.si ter obveščen pisno po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je navedel ob glasovanju.

Glavna nagrada za glasovalce se nagrajencu izroči v Toyota Centru Ljubljana d. o. o. Prejemnik se zglasi z vsemi potrebnimi dokazili na Toyota center Ljubljana d. o. o., Leskoškova 1, 1000 Ljubljana, kjer pred predajo nagrade preverijo izpolnjevanje pogojev (veljavno vozniško dovoljenje, osebna izkaznica). Nagrajenec podpiše prevzem nagrade/avtomobila. Nagrajenec pred prevzemom avtomobila podpiše najemno pogodbo. S strinjanjem s Pravili in pogoji nagradnega natečaja se nagrajenec strinja tudi z vsebino najemne pogodbe.

Koriščenje nagrade (3-mesečna izposoja avtomobila Toyota Yaris) se bo izvedlo po predhodnem dogovoru med nagrajencem in podjetjem Toyota center Ljubljana, na osnovi prejetega obvestila o nagradi, vendar ne kasneje kot v roku dveh mesecev po izvedenem žrebu. Za koriščenje nagrade (uporaba vozila) mora nagrajenec imeti najmanj 21 let, veljavno vozniško dovoljenje vsaj 3 leta in veljavni osebni dokument. V nasprotnem primeru ali po poteku navedenega roka dveh mesecev (po izvedenem izboru) je nagrada brezpredmetna in sta organizator in podeljevalec nagrade prosta vseh obveznosti do izžrebanca v tej nagradni igri. Akontacijo dohodnine krije Toyota center Ljubljana d. o. o.

Če se ugotovi, da prejemnik glavne nagrade za glasovalce ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade (veljavno vozniško dovoljenje najmanj tri leta in ustrezna starost), izžrebanec pravico do nagrade izgubi. V teh primerih se nagrada podeli t. i. rezervi. Če glavne nagrade za glasovalce ni mogoče podeliti nobenemu od dveh rezervnih izžrebancev, nagrada ostane nepodeljena.

17.    člen

Nagrajenci, ki prejmejo bon v vrednosti 300 EUR kot vplačilo v paket skladov ali izbrani podsklad KD Krovnega sklada, lahko alternativno izberejo vplačilo zneska v izbran paket skladov ali izbran podsklad KD Krovnega sklada. V primeru, da nagrajenec še ni vlagatelj izbranega podsklada, mora pred prejemom nagrade (vplačilom) pristopiti k pravilom upravljanja izbranega podsklada KD Krovnega sklada. Organizator mora popolno pristopno izjavo prejeti najkasneje v 30 dneh po prejemu potrditve prejema nagrade, v nasprotnem primeru nagrajenec izgubi pravico do prejema nagrade. Akontacijo dohodnine krije organizator natečaja.
   
Vplačilo v paket skladov oziroma izbrani podsklad KD Krovnega sklada bo opravljeno najkasneje v roku enega meseca od prejema pisne potrditve nagrajenca oziroma prejema popolne pristopne izjave oziroma morebitnih pravilnih podatkov ali prilog. Nagrajenec ne more izbrati dneva, na katerega se opravi vplačilo. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, prav tako pa ni prenosljiva, vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno. Nagrade ni mogoče zamenjati. Če je prejemnik nagrade mladoletna oseba, mora v njenem imenu nagrado prevzeti njen zakoniti zastopnik, pred tem pa po potrebi opraviti tudi druga dejanja za veljaven prevzem nagrade (sklenitev pristopne izjave). V primeru starejših mladoletnikov (15-18 let) pristopno izjavo sklene mladoletnik ob navzočnosti zakonitega zastopnika.

18.    člen

Nagrajec, ki prejme bon za vikend paket za 2 osebi v Termah Vivat, prevzame nagrado na sedežu podjetja KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana ali drugače po predhodnem dogovoru. Glede koriščenja bona se nagrajenec dogovarja s ponudnikom – Terme Vivat. Akontacijo dohodnine krije organizator natečaja.

19.    člen

Vrednost dobitka nad 42 EUR se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence, katerim se po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami) vrednost nagrade všteva v davčno osnovo, skladno z veljavno slovensko davčno zakonodajo obračunal in plačal organizator nagradnega natečaja oziroma podeljevalec nagrade, kot je s temi pravili določeno pri posamezni nagradi. Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajence.

Zasebnost in varstvo podatkov

20.    člen

S sodelovanjem oziroma glasovanjem na natečaju udeleženci natečaja, glasovalci in osebe, ki so se pred pričetkom natečaja prijavile na prejemanje novic o natečaju, dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 s spremembami; ZVOP-1), obveščanje o rezultatih natečaja ter telefonsko, pisno in elektronsko trženje. Na podlagi ZVOP-1 KD Skladi vsem navedenim osebam zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo do odjave od prejemanja sporočil.

KD Skladi se obvezuje, da bo tako zbrane osebne podatke varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Finalisti, udeleženci in zmagovalci, ki bodo upravičeni do nagrade, ter izžrebani glasovalci soglašajo z javno objavo svojega imena in priimka, fotografije/posnetka ter projekta na spletnih straneh www.vsejemogoce.si, https://www.facebook.com/kdskladi in www.kd-skladi.si ter drugih mestih, ki pokrivajo nagradni natečaj. Prejemnik glavne oziroma prve nagrade soglaša s svojo predstavitvijo na Radiu 1. Pojavljanje v gradivih in medijih ni vezano na čas natečaja, arhiv ostane na spletni strani www.vsejemogoce.si tudi po poteku natečaja. KD Skladi si pridržuje pravico uporabe gradiv v svojih medijih in morebitnih drugih promocijskih materialih tudi v prihodnje. Prav tako pa imata pravico uporabe podatkov v iste namene partnerja natečaja, Adriatic Slovenica d. d. in Radio 1.

Osebne podatke o nagrajencih, ki prejmejo nagrado, bosta za namene podelitve, prevzema nagrade in izračuna ter plačila akontacije dohodnine uporabljala tudi partnerja nagradne igre.

Pridobljene osebne podatke bodo organizator in partnerja nagradne igre skrbno varovali in uporabljali v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov vsake posamezne družbe, zahteva za izbris podatkov iz zbirke organizatorja se pošlje na elektronski naslov kds-prodaja@kd-group.si ali po pošti na KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana.

Avtorske pravice

21.    člen

Udeleženec jamči, da je prijavljen projekt z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti njegovo lastno avtorsko delo, da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih in drugih pravic intelektualne lastnine in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je organizator pridobil, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov.

Udeleženec jamči, da morebitne osebe, omenjene ali prikazane v vsebinah, soglašajo z objavo svojega imena in priimka oziroma drugih znakov, ki nakazuje nanje, kot tudi morebitne podobe na fotografijah oziroma drugih vsebinah.

Udeleženec jamči, da je za morebitno objavo fotografije mladoletnih oseb pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Udeleženec soglaša, da sme organizator njegov projekt in vse pripadajoče vsebine objaviti na svojih spletnih mestih in drugih mestih objave natečaja. Udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom z zvezi s tem, vključno avtorskemu honorarju.

Udeleženec organizatorju odškodninsko odgovarja za vsako kršitev jamstva iz tega člena v celoti za vso škodo, ki bi organizatorju nastala zaradi kršitve, in za škodo, ki bi nastala tretjim osebam, v primeru, da bi te tretje osebe terjale odškodnino od organizatorja ali bi imele kakršnekoli druge zahtevke do organizatorja iz tega naslova.

Končne določbe

22.    člen

Vsebine (bodisi projekti, opisi, fotografije, videi, slike, skice, risbe oziroma katerekoli druge posredovane vsebine v okviru natečaja), ki bodo neprimerne, neustrezne ali žaljive, bodo odstranjene, udeleženci pa izločeni iz nagradnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do presoje primernosti in ustreznosti vsebin. Kot neprimerne se upoštevajo vsebine, katerih vsebina bo omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična, ki bo spodbujala k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebovala znake, ki so v nasprotju s cilji ali z vrednotami organizatorja oziroma natečaja, ali udeleženec nima privolitve drugih oseb za posredovanje ali objavo vsebin oziroma krši avtorske ali druge pravice tretjih oseb. Organizator bo sporne vsebine odstranil po lastni presoji brez obrazložitve.

Uporabniki Facebooka oziroma obiskovalci spletnih mest www.vsejemogoce.si ali www.kd-skladi.si imajo pravico prijaviti žaljive oziroma neprimerne vsebine udeležencev prek elektronskega naslova nasvet@kd-skladi.si ali prek zasebnega sporočila na Facebook stran KD Skladi z obvezno navedbo naslova projekta in s pojasnilom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne odstranitve vsebin, ki bi jih opravil Facebook.

23.    člen

Organizator si pridržuje pravico brez opozorila in brez pojasnila iz sodelovanja izločiti udeleženca oziroma glasovalca, ki ne spoštuje pravil nagradnega natečaja.

Če organizator sumi na kakršnokoli zlorabo nagradnega natečaja ali smetenje (spamming) s strani udeleženca ali Facebook uporabnika ali glasovalca (isti IP ali več različnih), pri čemer iz aktivnosti izhaja, da udeleženec oziroma Facebook uporabniki prijave na nagradni natečaj in/ali glasovanje izkoriščajo za svojo ali tujo korist oziroma v škodo organizatorja, drugih udeležencev ali tretjih oseb, se lahko takšnega udeleženca oziroma njegov IP blokira, lahko pa se ga tudi izloči in se mu onemogoči prihodnje sodelovanje na nagradnem natečaju ali v žrebanju.

Organizator si pridržuje pravico, da briše udeležence tudi na podlagi njihovih kršitev v preteklih nagradnih igrah, ki jih je organiziral sam ali partnerji natečaja. Organizator si pridržuje pravico preverjanja identitete oddanih glasov in v primeru očitnega nekorektnega oziroma agresivnega glasovanja (t.i. spama) razveljaviti glasove.

24.    člen

Organizator natečaja v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala udeležencem ali glasovalcem zaradi sodelovanja na nagradnem natečaju ali spletnim glasovanjem ali za morebiti nastale stroške za sodelovanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno kršenje avtorskih pravic tretjih oseb s strani udeležencev oziroma kršenje avtorskih pravic udeleženca s strani tretjih oseb.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja na nagradnem natečaju in morebitne posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator nagradnega natečaja ne odgovarja za napake, povezane z računalniško opremo ali tehničnimi pomanjkljivostmi in motnjami kakršnekoli narave, zlasti za izpade električne energije, omrežja, elektronike ali računalnika, ki bi lahko kakorkoli ovirale potek nagradnega natečaja. Organizator prav tako ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja na nagradnem natečaju, če je strežnik nedosegljiv oziroma za nedelovanje spletne strani www.facebook.com/kdskladi ali www.vsejemogoce.si.

Nagradni natečaj ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzoriran, podprt ali organiziran s strani družabnega omrežja Facebook. Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator in ne Facebook.

25.    člen

Ta pravila pričnejo veljati dne 1. septembra 2015.

Pravila in pogoji nagradnega natečaja Vse=mogoče! 2015 so objavljeni na www.vsejemogoce.si.

Kontakt v primeru vprašanj ali nejasnosti v zvezi z nagradnim natečajem: nasvet@kd-skladi.si in 080 80 24.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil. Spremembe bodo objavljene na istem mestu kot ta pravila. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. O vseh drugih spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani natečaja, svoji spletni strani in svoji Facebook spletni strani.


Ljubljana, 1. 9. 2015KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad s 14 podskladi. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Varčevalni paketi omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakcijski račun paketa prek direktne obremenitve SEPA. Več informacij najdete na spletni strani www.kd-skladi.si.