Prenos upravljanja in pripojitev podskladov Ilirika Krovnega sklada k podskladom KD Krovnega sklada

Družba KD Skladi smo 9. maja 2016 pridobili soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev, da smemo prevzeti v upravljanje podsklade Ilirika Krovnega sklada, 26. avgusta 2016 nam je izdala dovoljenja za pripojitev, katero smo 3. oktobra izvedli.
Prenosne podsklade Ilirika Krovnega sklada smo pripojili k prevzemnim podskladom KD Krovnega sklada z naložbeno politiko, ki jim po več merilih najbolj ustreza. V postopku pripojitve so se investicijski kuponi podskladov Ilirika Krovnega sklada zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov KD Krovnega sklada, in sicer v menjalnem razmerju:

Prenosni sklad Prevzemni sklad VEP prenosnega sklada * VEP prevzemnega sklada ** Menjalno razmerje
Ilirika Modra kombinacija KD Galileo 2,5652062 10,6789061 0,2402124502
Ilirika Farmacija in tehnologija KD Vitalnost 8,7065038 2,0428659 4,2619066675
Ilirika Gazela KD Amerika 6,1007566 1,0544025 5,7859845742
Ilirika Globalni sklad skladov KD Prvi izbor 7,6522995 7,7781563 0,9838191989
Ilirika Azija KD Indija - Kitajska 8,3203836 1,8809502 4,4235002075
Ilirika Razvijajoči trgi KD Novi trgi 6,4202251 6,2423283 1,0284984691
Ilirika Vzhodna Evropa KD Vzhodna Evropa 3,8795943 1,0450882 3,7122171124
Ilirika Energija KD Surovine in energija 3,3607353 4,3286389 0,7763953930
Ilirika Obvezniški KD Bond 0,5410112 18,1855887 0,0297494466
* VEP na dan 30. 9. 2016 (Zadnji VEP)
** VEP na dan 30. 9. 2016

Za vlagatelje podskladov KD Krovnega sklada ni sprememb, saj se zaradi pripojitve pravila upravljanja KD Krovnega sklada niso spremenila. Nasprotno so vlagatelji Ilirika Krovnega sklada deležni kar nekaj sprememb. Postali so vlagatelji KD Krovnega sklada. Vseh devet podskladov Ilirika Krovnega sklada se je pripojilo k podskladom KD Krovnega sklada in se je s tem povečala učinkovitost upravljanja in poslovanja združenih podskladov, znižali stroški ter vlagateljem omogočili nove naložbene priložnosti znotraj KD Krovnega sklada.

Za vlagatelje vzajemnih skladov Ilirika Krovni sklad omenjena pripojitev ne pomeni nobenih sprememb v smislu varnosti njihovega premoženja ali kakovosti v upravljanju sredstev, ki ostaja na visokem nivoju.


Več o pripojitvi si lahko preberete v: 
S pridobljenim soglasjem Agencije za trg vrednostnih papirjev za prenos upravljanja ILIRIKA Krovnega sklada na družbo KD Skladi smo v upravljanje, poleg podskladov Ilirika Krovnega sklada, prevzeli naslednje produkte:
  • ILIRIKA Pokojnina
S podpisom obrazca ILIRIKA Pokojnina je vlagatelj prejel naslednje pogoje: upravičen je do povrnitve vstopnih stroškov v primeru, da izpolni dobo varčevanja 10 let oz. da v tem obdobju vplača najmanj 3.000 evrov. V tem primeru ima vlagatelj tudi po zaključeni dobi varčevanja možnost nadaljnega vplačevanja brez vstopne provizije. Najnižji znesek vplačila, vključno z vstopnimi stroški, je 25 evrov mesečno oz. 300 evrov letno. Vstopni stroški se obračunavajo sproti v skladu s točko 1.1 v Trženjski politiki.
  • varčevalni paket ILIRIKA Varčevanje
S podpisom pristopne izjave se je vlagatelj lahko odločil za programirana vplačila znotraj varčevalnega načrta »ILIRIKA Varčevanje« za različno časovno obdobje. S pristopom k varčevalnem načrtu »ILIRIKA Varčevanje« je vlagatelj pristopi k vsem podskladom ILIRIKA Krovnega sklada, ki so bili navedeni na podpisani pristopni izjavi. Na ta način je vlagatelj prejel stroškovno ugodnejše pogoje (nižja vstopna provizija v trenutku sklenitve varčevalnega načrta) kot pri enkratnem vplačilu, in sicer v odvisnosti od višine skupnega zneska vplačil v obdobju varčevanja. Pogoji in stroški varčevalnega načrta so v Trženjski politiki.
  • ILIRIKA dinamični fleks

ILIRIKA DINAMIČNI FLEKS oz. ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ je naložbeno (življenjsko) zavarovanje Zavarovalnice Triglav, ki omogoča kombinacijo investiranja v naložbene pakete sestavljenih iz podskladov ILIRIKA Krovnega sklada in zavarovanja. Pri tem sta na voljo dve naložbeni strategiji – dinamična naložba in dinamična naložba PLUS, ki omogočata prerazporejanje zavarovalnih premij v podsklade ILIRIKA Krovnega sklada v okviru dveh naložbenih paketov – pospešeni in zmerni, katerih cilj je doseganje čim večje donosnosti  zbranih premij skladno z naložbeno politiko posameznega naložbenega paketa. Strategija dinamična naložba omogoča izbiro ali prehajanje med naložbenimi paketi  znotraj celotne dobe varčevanja, medtem, ko se strategija dinamična naložba PLUS prilagaja načelu življenjskega cikla z usmerjanjem naložbene politike od agresivne h konzervativni, kar pomeni, da se v prvih 80 odstotkih dobe varčevanja premije nalagajo v pospešeni paket, v zadnjih 20 odstotkih dobe pa v zmerni naložbeni paket.