Prednosti varčevanja v skladih

 
Večja dolgoročna donosnost kot druge oblike varčevanja:
z varčevanjem v skladih lahko dolgoročno dosegate potencialno večje donose, kot bi jih dosegli z naložbami s fiksnim donosom (obveznice, instrumenti denarnega trga).
Varnost premoženja v skladih zaradi visoke zakonske regulative:
vlaganje v sklade je zakonsko strogo urejeno. Premoženje sklada je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja sklad, tako da premoženje vlagateljev ni odvisno od poslovanja družbe. Poleg tega naložba v sklad omogoča večjo razpršenost premoženja kot neposredne naložbe v delnice.
Enostavnost varčevanja v skladih:
varčevanje v skladih je preprosto, saj vam ni treba vsakodnevno spremljati gibanja posameznih delnic na borzi. Naložbe za vas upravljajo strokovno usposobljeni upravitelji, ki premišljeno izbirajo naložbe po načelu razpršitve tveganj z namenom povečati vrednost premoženja sklada.
Preprost pristop:
prek spletne poslovalnice KD Skladi.net ali osebno na sedežu družbe ali v poslovalnicah.
Prilagodljivost osebni situaciji vlagatelja:
vplačujete po želji – enkrat, večkrat oziroma kadar koli –, lahko pa se odločite tudi za direktno obremenitev ali varčevalni načrt in v sklad vplačujete v rednih, vnaprej dogovorjenih obrokih. Znesek vplačila določite sami glede na svoje zmožnosti. Lahko ga spreminjate.
Davčna ugodnost:
krovni sklad omogoča vlagatelju prehajanje med podskladi z odlogom davčne obveznosti in tako davčno ugodnejše prilagajanje naložb v primeru spremenjenih naložbenih ciljev. Varčevanje v skladih je davčno ugodnejše v primerjavi z neposrednimi naložbami v vrednostne papirje, saj je obdavčitev sklada drugačna od obdavčitve vlagatelja, ki bi neposredno vlagal enako kot sklad.
Preglednost:
vrednost premoženja v skladu je razvidna v vsakem trenutku; število enot premoženja sklada pomnožite z vrednostjo enote premoženja sklada (VEP), objavljeno v dnevnih časopisih in na različnih spletnih straneh. Aktualno stanje naložb in opravljene transakcije lahko kadar koli spremljate prek spletne poslovalnice KD Skladi.net.
Dostop do vloženih sredstev:
izplačilo sredstev iz sklada lahko zahtevate kadar koli, višino in način izplačila (enkratno, obročno) pa določite sami.
Nižji stroški upravljanja:
sklad lahko zaradi svoje velikosti dosega nižje stroške trgovanja kakor posamezen vlagatelj na borzi.
Jasno definirani stroški:
stroški so vnaprej znani, po odbitku vstopnih stroškov se vsa vplačana sredstva začnejo takoj plemenititi.
Strokovno upravljanje in vodenje:
visoko usposobljeni strokovnjaki, ki obiskujejo podjetja ter spremljajo njihov razvoj in možnosti za rast.
Razpršenost naložb:
za doseganje dolgoročno optimalnih rezultatov.
Raznolikost izbire naložbenih politik:
za oblikovanje naložbenega načrta, ki temelji na vaših ciljih.

Mesečno varčevanje

 
Kakšen je vaš cilj? Želite varčevati za pokojnino, morda za vaše otroke, da bodo lažje študirali ali le za večjo kakovost vašega življenja? Se ob tem sprašujete, kdaj je potem pravi čas za vstop v vzajemne sklade in v koliko skladov je primerno vlagati?

Ko imamo na voljo neko vsoto denarja ali ko razmišljamo o finančni prihodnosti, se zavedamo, da si moramo za prihajajoče čase in potrebe nekaj privarčevati. Varčevanje je smiselno tudi v naložbi, ki nam lahko dolgoročno prinese več kot varčevanje v depozitih, kjer je obrestna mera le nekoliko višja od letne inflacije. Varčevanje v skladih (delnicah in obveznicah) vlagatelju, zgodovinsko gledano, dolgoročno lahko prinaša večjo donosnost kot varnejše denarne naložbe (depoziti).

Pa poglejmo, kako lahko inflacija »odgrizne« del vašega donosa ali naredi luknjo v nogavici, če denar hranite doma:Donos in inflacija

Donos in inflacija
Graf je le ilustrativne narave. Podatki so vezani na leto 2013 - Slovenija.Katero naložbo torej izbrati in kdaj je pravi čas za vstop?

Družba KD Skladi vam ponuja tri pakete skladov, ki so sestavljeni iz treh ali štirih skladov z različnimi naložbenimi zgodbami. V paket skladov vplačujete redno mesečno, najnižji obrok lahko znaša 30 evrov, paket skladov tudi nima vstopnih stroškov, kar ga uvršča med ugodnejše načine varčevanja v skladih. Če vam takšna oblika ne ustreza, vam omogočamo redno mesečno vplačevanje v posamezni izbrani sklad, z direktno obremenitvijo ali, kot bi včasih rekli, »preko trajnika«, kar pomeni, da se vam vsak mesec direktno z vašega osebnega računa izvede mesečni obrok, ki se investira v vaš izbrani sklad.


Različne empirične raziskave in tehnične analize so pokazale prednosti varčevanja z rednimi mesečnimi vplačili v vzajemne sklade:

Z rednimi mesečnimi vplačili vlagatelj manj tvega, da bo vstopil na kapitalski trg v napačnem trenutku, torej lahko vstopa v času rasti ali padanja točke sklada (enote premoženja).

Kdaj vstopiti na kapitalske trge?

Z rednimi mesečnimi vplačili vlagatelj manj tvega, da bo vstopil na kapitalski trg v napačnem trenutku, torej lahko vstopa v času rasti ali padanja točke sklada (enote premoženja).

Prednosti mesečnih zneskov

 
Pa poglejmo, kakšna je lahko razlika enkratnih in rednih mesečnih vplačil na primeru dveh vlagateljev, ter ponazoritev metode povprečnega stroška:

Matej: enkratno vplačilo 600 EUR
mesec znesek vplačila (v EUR) VEP (v EUR) št. pridobljenih točk
januar 600 5 120


Peter: 600 EUR, razdeljenih na redna mesečna vplačila po 50 EUR
mesec znesek vplačila (v EUR) VEP (v EUR) št. pridobljenih točk
januar 50 5 10
februar 50 4.5 11
marec 50 4 13
april 50 3.5 14
maj 50 3 17
junij 50 2.5 20
julij 50 2 25
avgust 50 2.5 20
september 50 3 17
oktober 50 3.5 14
november 50 4 13
december 50 5.5 9
SKUPAJ VPLAČILO: 600 POVPREČNI VEP: 3,5* 182

* V tabeli so zaradi jasne in nazorne razlage metode povprečnega stroška uporabljeni namišljeni podatki – nerealno visoka nihanja VEP (vrednost enot premoženja).

Iz zgornjih dveh tabel je razvidno, da z enako vsoto vplačil kot pri enkratnem vplačilu pridobimo večje število točk, zato lahko privarčujemo več kot pri enkratnem vplačilu. Torej ob discipliniranem mesečnem vplačevanju vlagatelj dolgoročno zaradi metode povprečnega stroška z enako vsoto denarja lahko privarčujete več, saj kupuje različno število točk.

Razpršenost naložb

 
Velikokrat smo že poudarili, da ni dobro nositi »vseh jajc v eni košari«. Če nam košara pade iz rok, koliko jajc ostane celih? To pomeni, da je ne glede na to, ali se vlagatelj odloči za enkratno vplačilo ali za redno mesečno vplačevanje, varneje izbrati sklad s široko naložbeno zgodbo, saj s tem ni odvisen od rezultata ene same zgodbe (regije ali sektorja), ampak so možnosti razpleta različne. Večina vlagateljev tudi nima časa ali možnosti, da bi neprestano spremljali, kaj se dogaja s podjetji, vključenimi kot naložbe v portfelj izbranega sklada. Za to skrbi strokovna ekipa upraviteljev. In čeprav razpršenost (diverzifikacija) ne zagotavlja donosa in zaščite pred izgubami, vam lahko bistveno pomaga ublažiti nihajnost (volatilnost), torej nestanovitnost delniških trgov.

Lastnosti

 
Vzajemni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist vlagateljev. Glavne lastnosti sklada so: